Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2017. gada budžets

07.02.2017.

7. februārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2017. gadam. Plānotie ieņēmumi paredzēti 8 905 752 eiro apmērā, kas ir par 414 499 eiro vairāk nekā 2016. gadā. Budžeta ieņēmumos ietilpst nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām, ieņēmumi par pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanu. Tā kā iepriekšējā gada līdzekļu atlikums sastāda 379 784 eiro, izdevumi pašvaldības budžetā plānoti 9 285 536 eiro apmērā.

Deputāti nolēma apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas pansionātā „Preiļi” 420 eiro mēnesī Preiļu novadā deklarētajām personām. Iemītniekiem no citām pašvaldībām uzturēšanās izmaksa vienai personai noteikta 510 eiro mēnesī. Nolemts līdz 2017. gada 31. decembrim no ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā atbrīvot novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5.- 9. klašu skolēnus, 50% apmērā – novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu skolēnus. Līdz 2017. gada 31. decembrim Preiļu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem ieplānots segt ceļa izdevumus par braucieniem līdz darba vietai un atpakaļ saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu lielāko daļu – 4 760 316 eiro, kas ir 53,45% no kopējiem ieņēmumiem, – sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 1 426 644 eiro, kas sastāda 16,02% no kopējiem ieņēmumiem, mērķdotācija no valsts budžeta – 1 111 289 eiro. Ieņēmumi 370 640 eiro apmērā paredzēti no maksas pakalpojumiem, 336 185 eiro ieplānots saņemt maksājumus no valsts budžeta (mūzikas un mākslas skolai, sporta izglītības programmām un brīvpusdienām 1. – 4. klašu izglītojamajiem), 289 254 eiro – no nekustamā īpašuma nodokļa.  Ieņēmumi no norēķiniem ar pašvaldību budžetiem, ko galvenokārt sastāda ieņēmumi par izglītību un sociālajiem pakalpojumiem, paredzēti 235 950 eiro apjomā, 146 500 eiro ieplānota mērķdotācija no valsts pašvaldību pasākumiem, savukārt dotācija no valsts budžeta (asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem, feldšeru-vecmāšu iestādei) paredzēta 92 684 eiro apmērā. 67 380 eiro plānots saņemt no Eiropas Savienības projektu finansējuma bezdarbniekiem, 40 580 eiro šogad paredzēti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa.

Izglītība

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu, šogad izglītības jomai paredzēti līdzekļi 4 650 092 eiro apmērā, kas sastāda 50,08% no kopējiem izdevumiem un pieaugumu 290 854 eiro apmērā. No šiem izdevumiem valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai sastāda 1 345 863 eiro.  

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 191 165 eiro, stipendiju fondam studējošiem novada jauniešiem – 18 000 eiro.

Pie izdevumiem izglītībai paredzēta valsts mērķdotācija mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, finansējums ieplānots olimpiāžu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai, tradicionālajām dāvanām bērniem Ziemassvētkos, transporta kompensācijai bērniem un skolotājiem.

63 034 eiro budžetā atvēlēts sporta aktivitātēm – čempionātu organizēšanai dažādos sporta veidos, balvu iegādei, treneru un tiesnešu atlīdzībai, izdevumiem, kas saistīti ar futbola komandas dalību 1. līgā, novada sportistu atbalstam saskaņā ar pašvaldības nolikumu, inventāra nodrošināšanai sacensībām, pieaugušo un veterānu komandu dalībai Latvijas un starptautiskos čempionātos, sporta pasākumu organizatora atlīdzībai. Pārējie izglītībai paredzētie līdzekļi ieplānoti 11 Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu, Preiļu novada IT centra un Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai.

Novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Teritoriju apsaimniekošanai un labiekārtošanai šogad deputāti ir paredzējuši līdzekļus 824 945 eiro apmērā, kas sastāda 8,88% no kopējiem 2017. gada izdevumiem. Līdzekļi atvēlēti ielu apgaismojuma uzturēšanas izdevumiem, ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas būvdarbiem Kurzemes – Ludzas ielās un Kooperatīva ielā, bojāto koku izgriešanai Preiļu parkā. Mērķdotācija no valsts budžeta 11 500 eiro apmērā paredzēta bērnu rotaļu laukuma izbūvei Kārsavas ielā, līdzekļi ieplānoti saliņas un 3 tiltiņu atjaunošanai Preiļu parkā, kultūrvēsturisko objektu labiekārtošanai – Moskvinas vecticībnieku baznīcas teritorijas sakārtošanai un Preiļu katoļu baznīcas sanitārā mezgla ierīkošanai. Finansējums atvēlēts arī līdzfinansējuma nodrošināšanai ūdensvada pieslēgumiem privātmājām, energoefektivitātes auditu apmaksai daudzdzīvokļi dzīvojamām mājām, gājēju ietvju tekošajiem remontiem pilsētā,  pilonu ar domes atribūtiku ierīkošanai Rēzeknes un Daugavpils ielās, labiekārtošanas un uzkopšanas darbiem pilsētā un lauku pagastos.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā paredzēts finansējums 1 020 854 eiro apmērā, kas sastāda 10,99% no kopējiem budžeta izdevumiem ar pieaugumu par 68 059 eiro, salīdzinot ar pagājušo gadu. Līdzekļi plānoti Labklājības pārvaldes, pakalpojumu centra „Līči”, novada Krīzes centra, Dienas centra, pansionāta „Preiļi”, darbības nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai, pakalpojumiem par sociālo aprūpi mājās, atbalstam sociālajai nodrošināšanai, sociālo dzīvokļu uzturēšanai, līdzfinansējumam bērnu vasaras nometnēm un bērnu invalīdu nometnēm. 80 181 eiro paredzēta mērķdotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, 15 000 no budžeta līdzekļiem ieplānoti atbalstam nodarbinātības pasākumiem bērnu vasaras brīvlaikā, 38 426 eiro ieplānoti norēķiniem ar citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu. Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības atbalsts paredzēts arī biedrībām. 

Pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, nodrošinot bērna piedzimšanas pabalstu, pabalstu zelta kāzu un dimanta kāzu jubilejā, pabalstu pensionāriem jubilāriem, kas sasnieguši 90 gadu vecumu un vairāk.

Veselība, atpūta un kultūra

2017. gada izdevumi veselībai, atpūtai un kultūrai kopā sastāda 839 581 eiro jeb 9,04% no kopējā budžeta. 

Veselības aprūpei paredzētie līdzekļi sastāda 109 960 eiro, pieaugums attiecībā pret pagājušo gadu ir 71 056 eiro. 92 846 eiro ir plānots ieguldījums SIA „Preiļu slimnīca”, atbalsts asins donoriem un Sarkanā Krusta komitejai, fizioterapeita pakalpojumiem novada izglītības iestādēs.

Atpūtas un kultūras pasākumiem šogad budžetā paredzēti līdzekļi 729 621 eiro apjomā. Finansējums ieplānots pasākumu organizēšanai, kultūras iestāžu – kultūras namu, novada bibliotēku, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja – uzturēšanas izdevumiem, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai. Mērķdotācija no valsts budžeta 8 000 eiro apmērā paredzēta tērpu iegādei kultūras centra pašdarbības kolektīviem.

Sabiedriskā kārtība un vadības dienesti

Līdzekļi 1 653 649 eiro apmērā ieplānoti vispārējiem valdības dienestiem, informācijas un publicitātes nodrošināšanai, norēķiniem ar citām pašvaldībām, aizdevumu atmaksai un procentu maksājumiem, jauniešu centra darbības un vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai, valsts svētku pasākumu, konkursu “Sakoptākā sēta novadā” un “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” organizēšanai. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai iedalīts finansējums 119 349 eiro apmērā.

Sadaļā «Ekonomiskā darbība» ieplānoti līdzekļi 163 574 eiro apmērā, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam novadā – uzņēmējdarbības projektu atbalstam,  pieredzes apmaiņai, semināru apmaksai, mērķdotācija pagaidu algotajiem sabiedriskajiem darbiem, tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai, atskurbtuves uzturēšanai un NVO aktivitāšu atbalstam.     

Speciālais budžets

Domes sēdē tika apstiprināts novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem, kopsummā 316389  eiro un naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 66 445 eiro. Speciālā budžeta izdevumi apstiprināti 382834 eiro apmērā. Speciālo budžetu veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Pašvaldības budžets, salīdzinot ar 2016. gadu, šogad ir pieaudzis par 4,7%. Pašvaldības budžeta izdevumus ir ietekmējis valsts noteiktais minimālās algas pieaugums, kas sastāda ap 18 400 eiro, algas pieaugums par 15 eiro pārējiem darbiniekiem, kas sastāda 45 900 eiro un pedagoģiskā personāla atalgojuma pieaugums saskaņā ar MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem nr. 445, kas sastāda ap 195 200 eiro.

Lai realizētu iesāktos un ieplānotos projektus, arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, tiks piesaistīts Eiropas Savienības fondu projektu finansējums. Ar plašāku informāciju par pašvaldības 2017. gada budžetu varēsiet iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.