Pārskats par Preiļu novada bāriņtiesas darbu 2016. gadā

31.01.2017.

Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlijā apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, Civillikumu, citu normatīvo aktu un publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Darba organizācija

Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rivža, priekšsēdētājas vietniece Anna Lazdāne, bāriņtiesas locekļi Everita Raščevska, Anna Dzidra Bernāne, Līvija Pastare, kuri piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic bērnu dzīves apstākļu pārbaudes, nodrošina ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnība esošo personu mantisko un personisko tiesību ievērošanas uzraudzību, kā arī pilda citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. Bāriņtiesas lietvedības sekretāre ir Nellija Kondratjeva.

Ikdienas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai nosūtīti 425 dokumenti un saņemti 134 fizisku un juridisku personu iesniegumi, kā arī 249 ienākošie dokumenti. Pārskata gadā ierosinātas 24 jaunas lietas. 2016. gada 31. decembrī bāriņtiesā aktīvas ir 375 lietas. Ikdienā bāriņtiesa sniedz konsultācijas Preiļu pilsētas un Preiļu novada iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos.

2016. gadā bāriņtiesas darbinieki 53 reizes piedalījušies tiesas sēdēs Preiļos, Krāslavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde, viedokļa un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, rīcībspējas ierobežošanu, bērnu mantisko interešu pārvaldīšanu. Iestādes darbinieki piedalījās lietas izskatīšanā kriminālprocesos.

2016. gadā, Preiļos, ar Latvijas Pašvaldības mācību centra atbalstu tika organizēti divi apmācību semināri 32 stundu apjomā Latgales reģiona bāriņtiesu darbiniekiem, lai sekmētu darbinieku profesionālo izaugsmi un kompetenci. 2016. gadā viens no bāriņtiesas darbiniekiem apguva 166 stundu profesionālās pilnveides programmu “Bāriņtiesas vadība un organizācija”. Regulāri bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi ir apmeklējuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas organizētos seminārus. Trīs darbinieki ir ieguvuši LR Iekšlietu ministrijas informācijas centra lietotāja sertifikātu darbam ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS). Oktobrī bāriņtiesā ciemojās Ludzas bāriņtiesas kolektīvs, lai dalītos pieredzē un labās prakses piemēros. Preiļu novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedrs.

Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmas datus. 2016. gadā NPAIS sistēmā ir ievadīti dati par 47 lietām un lietās esošajiem dokumentiem.

2016. gadā Preiļu novada bāriņtiesa pieņēmusi 59 lēmumus.  Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Atsevišķos gadījumos, ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes. Šogad bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņēma divus vienpersoniskos lēmumus, kuri skāra četrus bērnus. Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā nav pārsūdzēts tiesā, ka arī nav saņemta neviena pamatota sūdzība.

Preventīvais darbs

Preiļu novada bāriņtiesa 2016. gadā veltīja pastiprinātu uzmanību preventīvajam darbam ģimenēm ar bērniem. Šī gada ietvaros bāriņtiesa informējusi Labklājības pārvaldi, pašvaldības policiju un citas institūcijas par 27 ģimenēm, kurās netiek pietiekoši nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. 8 ģimenēm, kurās aug 12 bērni, bāriņtiesa sadarbībā ar Labklājības pārvaldi uzdeva noteiktajā termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Pateicoties Preiļu novada pašvaldības sociālā atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai starpinstitucionālajai sadarbībai ar Labklājības pārvaldi, izglītības pārvaldi, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, Valsts un pašvaldības policiju, Probācijas dienestu, vecākiem, ģimenēs ir uzlabojusies izpratne par bērnu aprūpi un uzraudzību. Šogad ir samazinājies gadījumu skaits, kad bāriņtiesai vajadzēja iesaistīties bērna interešu  un tiesību aizsardzībā, izņemot bērnu no ģimenes ar vienpersonisko lēmumu (2016. gadā pieņemti 2 lēmumi, 2015. gadā – 7 lēmumi), pārtraucot aizgādības tiesības (2016. gadā 6 personām, 2015. gadā 13 personām). Bāriņtiesa pieņēma lēmumus par  pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu divām personām, sniedza prasības pieteikumu tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem (divām personām) un trim personām ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības uz bērniem.

2016. gadā uz pārrunām bāriņtiesā, lai pieprasītu paskaidrojumus, dotu norādījumus, uzdotu pienākumus bērnu aizgādības jautājumos un nodrošinātu bērnu personisko vai mantisko tiesību aizsardzību, kā arī, lai sniegtu atbalstu grūtības nonākušajiem vecākiem, uzaicinātas 11 ģimenes. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad nepilngadīgajiem ir neattaisnoti mācību kavējumi, uzvedības un likumu pārkāpumi, kad bērni ir iesaistīti konfliktos, lieto atkarības izraisošas vielas, nepakļaujas audzināšanai. Lai vispusīgi palīdzētu vecākiem, uz pārrunām tika aicināti Preiļu pašvaldības institūciju pārstāvji no Labklājības pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības policijas un izglītības iestādēm.

Ārpusģimenes aprūpe

Ja bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (bērna vecāki ir miruši, vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu, bērna vecāki ir nepilngadīgi un citos gadījumos), bāriņtiesa koleģiāli  lemj par bērnam piemērotāko ārpusģimenes veidu – aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 2016. gadā ārpusģimenes aprūpē atradās 52 Preiļu novada bērni, no tam audžuģimenes aprūpē – 11 bērni, aizbildņu ģimenēs – 41 bērns, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās – 1 bērns. Pagājušajā gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna ir nodrošināta 5 bērniem. Aizbildņu pienākumus visbiežāk pilda bērnu radinieki (14 personas), vecvecāki (11 personas) un bērniem emocionāli tuvas personas, kas nav radinieki (8 aizbildņi). Lai izvērtētu ārpusģimenes pakalpojuma kvalitāti, bāriņtiesas darbinieki veic ikgadējo bez vecāku gādības palikušo bērnu  dzīvesvietas pārbaudi, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību, noskaidro bērna un ģimenes locekļu viedokļus, seko līdzi darbībām ar bērna mantu, izsniedz bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai.

Šobrīd Preiļu novadā ir tikai viena audžuģimene, kur ir ievietoti divi bērni. Preiļu novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus būt aktīviem un atbalstošiem, dalīties mīlestībā, kļūstot par audžuģimeni bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības.

Adopcijas lietas

2016. gadā ir palielinājies personu skaits, kas izsaka vēlmi kļūt par adoptētājiem. Šogad ir saņemti 7 iesniegumi, kur mūsu novada iedzīvotāji izsaka vēlmi adoptēt vienu vai divus ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus. Bāriņtiesa atzinusi 3 personas par adoptētājiem, par 4 personām lēmumi būs pieņemti 2017. gadā.

Atzinumi sniegšanai tiesai

Viena no darbietilpīgām un komplicētām jomām bāriņtiesas darbā ir atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma. Pārskata gadā bāriņtiesa ir sniegusi divus atzinumus tiesai  par kārtību, kādā vecāki var izmantot saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus  ar saviem bērniem. Izmantojot pārrunas, psihologu konsultācijas un citas metodes 2016. gadā divos gadījumos izdevies panākt izlīgumu un vienošanos vecāku starpā.

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē

Pārskata gadā par 5 vecāku aprūpē esošajiem bērniem, kuru vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, un laiks ir ilgāks par trīs mēnešiem, bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesā ir 16 lietas par bērnu nodošanu citu personu aprūpē, kurās bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.

Citas lietas

Bāriņtiesa pieņēmusi  4 lēmumus par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

Aizgādnības lietu pārraudzība

Viena no bāriņtiesas darbības sfērām ir aizgādnības lietu pārraudzība. Aizgādnībā esoša persona ir pilngadīga persona ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. 2016.gadā bāriņtiesā bija 32 aktīvas lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju. Pārskata gadā 1 personai ar ierobežotu rīcībspēju ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu pārbaudes.

Bāriņtiesa arī ieceļ aizgādņus promesošas personas mantai un mantojumam, ja ar notāra taisītu notariālo aktu nodibināta aizgādnība, ja mantojuma atstājējam piederējis uzņēmums vai saimniecība, un tā darbība jāturpina līdz brīdim, kad mantiniekiem apstiprinātas mantojuma tiesības. 2016.gadā aktīvas ir 8 lietas par aizgādņa iecelšanu mantojumam.

Bāriņtiesu apliecinājumi

Bāriņtiesas locekļi visos Preiļu novada pagastos izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā noteiktos uzdevumus. 2016. gadā Preiļu un Aizkalnes pagastā izdarīti 234 apliecinājumi, Pelēču pagastā 60 apliecinājumi, Saunas pagastā  – 71.

Arhīvs

Bāriņtiesa veido un uztur savu arhīvu atbilstoši arhīva likumam, kurā glabājās pastāvīgi glabājamās lietas no 2001. gada līdz 2016. gadam. 2016. gadā pastāvīgi glabājamas lietas par laika periodu no 1996. gada līdz 2001. gadam nodotas Daugavpils zonālajā Valsts arhīvā.

 

Ar cieņu,

Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                   Natālija Rivža

 

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2017.