Aktīvs un labiem darbiem piepildīts gads novadā

16.12.2016.

Cienījamie Preiļu novada iedzīvotāji ! Kārtējais gads, kas ir bagāts ar vērienīgiem un arī mazākiem darbiem, drīz pavērs ceļu jaunajam 2017. gadam. Mēs esam informējuši jūs par visiem svarīgākajiem projektiem, kas norisinās novadā, un šodien es vēlos apkopot darbus, kas notiek un ieplānoti tieši infrastruktūras jomā.

Piesaistīts finansējums ceļu būvdarbiem

Viens no pašiem svarīgākajiem jautājumiem, kā tas izskanēja arī sapulcēs ar iedzīvotājiem, ir lauku ceļu un ielu sakārtošana. 25. augusta Preiļu novada domes sēdē deputāti lēma par ceļu saraksta apstiprināšanu būvdarbu konkursam „Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve”. Izskatot sagatavotos būvprojektus un to realizācijas aptuvenās izmaksas, tika pieņemts lēmums veikt ceļu pārbūvi pa kārtām. Lauku ceļu būvdarbi paredzēti Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Šobrīd jau noslēdzies iepirkums uz 1. kārtu. Tās ietvaros paredzēts veikt vairāku ceļu pārbūvi: Aizkalne – Maskavicišķi – Zapori 1.59 km garumā Aizkalnes pagastā, Kurmi – Omolka 2.45 km Pelēču pagastā, Anspoki – Stolderi 3.45 km Preiļu pagastā un Lielo Anspoku ceļa 1.69 Saunas pagastā.

Domes sēdē deputāti ir nobalsojuši arī par iepirkuma veikšanu projekta 2. kārtas būvdarbiem. Šajā etapā tiks renovēti ceļa posmi Rinči – Gorlišķi – Raudovka Aizkalnes pagastā – 3.48 km, Purmaļi – Lielie Anspoki Saunas pagastā – 1.2 km.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija pilsētā un pagastos

Pašvaldībā jau sagatavoti 11 ielu apgaismojuma būvprojekti. Pilsētā izstrādāts projekts un pieņemts domes lēmums par Liepu ielas posma pārbūvi no Ziedu ielas līdz apvedceļam. Jau agrāk sagatavoti ielu apgaismojuma projekti Celtnieku, Lāčplēša, Kurzemes un Ludzas ielām, tāpat Kooperatīva ielas posmam līdz apvedceļam, un Valmieras ielai, kur apgaismojuma šobrīd nav. Akceptēts būvprojekts krustojumam Aglonas iela – Pils iela (iebraucot pilsētā no Aglonas puses).

Esam lielu uzmanību pievērsuši apgaismojuma ierīkošanai lauku ciematos, būvdarbi tiks veikti nākamajā gadā. Sagatavoti būvprojekti apgaismojuma ierīkošanai vai rekonstrukcijai Aizkalnes ciemata Līvānu māju ielās, Preiļu pagasta Līčos, Miera ielā, Pelēču ciemata centrā un pie pagasta ēkas, Prīkuļu ciematā un Smelteru ciemata galvenajās ielās (gar valsts nozīmes ceļu), kā arī teritorijā pie Salas pamatskolas.

Sākam labiekārtot dzīvojamo māju iekšpagalmus

Šogad esam iesākuši svarīgu darbu – pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu. Pirmajā objektā – Celtnieku ielas masīvā – SIA “Preiļu saimnieks” ir veicis ārējā ūdensvada tīklu un ārējās saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūvi. Nākamgad tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, piebraucamie ceļi, sakārtotas stāvvietas, laukumi un atjaunots iekšpagalmu apgaismojums.

2017. gadā tiks izstrādāts būvprojekts nākamajam objektam – Preiļu pilsētas Rancāna un Liepu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvam. Plānots labiekārtot māju iekšpagalmus, piebraucamos ceļus un atjaunot inženierkomunikācijas.

Veiksmīgi noris Preiļu pils atjaunošanas darbi

Viens no lielākajiem šī gada būvprojektiem ir Preiļu pils atjaunošana. Šogad iesākti 1. kārtas darbi, kas veiksmīgi noris, pateicoties būvnieku – SIA “Preiļu celtnieks” aktīvajam darbam. 1. kārtas darbus paredzēts pabeigt nākamgad, jo ieplānota arī parka teritorijas labiekārtošana apkārt pilij. Šobrīd tiek izstrādāts pilij piegulošās  parka teritorijas labiekārtošanas projekts. Jau gatavojam projekta pieteikums finansējuma piesaistei pils 2. kārtas būvdarbiem, jo Kultūras ministrija ir apstiprinājusi 45 000 eiro Preiļu pils atjaunošanas nākamās kārtas darbiem. Saskaņots arī pils telpu plānojums, bet priekšā vēl pēdējais posms – 3. kārtas projektēšanas darbi, kur paredzēts projektēt iekšējās inženierkomunikācijas un ārējos pieslēgumus. Divus gadus pēc kārtas esam atjaunojuši celiņus parkā, nākamgad turpināsim tādā pašā apjomā.

Nākamgad sāksies Rietumu ielas būvdarbi

Viens no infrastruktūras nozīmīgākajiem objektiem šobrīd Preiļu novadā ir Rietumu ielas izbūve. Objekta būvdarbus plānots iesākt jau nākamajā gadā. Iesniegts projekta pieteikums finansējuma saņemšanai, turpinās objekta projektēšanas darbi. Pēc tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu iepirkuma veikšanas sāksies būvdarbi. Par zemes vienību izmantošanu, kas nepieciešamas Rietumu ielas izbūvei, ir noslēgtas vienošanās ar zemes īpašniekiem.

Jaunās – Rietumu ielas – garums sastādīs vairāk nekā trīs kilometrus, tā savienos Daugavpils ielu AS “Preiļu siers” mikrorajonā ar Rīgas ielu. Brauktuves platums būs 7 metri, tiks ierīkota gājēju ietve un ielas apgaismojums. No inženierkomunikācijām atsevišķiem posmiem ir paredzēta kanalizācijas izbūve.

Rietumu ielas izbūve ir svarīga vietējiem uzņēmumiem, lai attīstītu ražošanu un veicinātu pakalpojumu sniegšanu, tāpēc pateicos tiem uzņēmējiem, kuri piekrita saistībām, kas noteiktas projektā. Projekts ir vērtīgs arī tajā ziņā, ka pilsētai ir neapgūtās degradētas teritorijas, kurām jāpievērš uzmanība, ielas izbūve mazinās arī pilsētas centrālo ielu noslogojumu no transporta kustības.

Paralēli Rietumu ielas izbūvei saskaņota arī apļveida krustojuma izbūve Rīgas –Brīvības ielā, paredzēta arī attiecīgo posmu Brīvības iela – CSDD un Rīgas iela – Rietumu iela komunikāciju nomaiņa. Arī šeit esmu pateicīga tiem uzņēmējiem, kuri uzņēmās saistības ar savu apliecinājumu projekta atbalstam.

Pārrobežu projekti

2016. gadā Preiļu pašvaldība iesaistījās projektu pieteikumu izstrādē Interreg V-A Latvija – Lietuva Programmā 2014-2020 gadam un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta  Latvija – Lietuva – Baltkrievija 2014-2020  gadam kopā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldībām, sagatavojot 6 projektu pieteikumus.

Ja tiks apstiprināti projektu pieteikumi, Preiļu muižas parkā tiks atjaunoti 2 tiltiņi, slūžas, veicinot ekotūrisma attīstību un izstrādājot kopīgus pārrobežu ūdens tūrisma maršrutus. Preiļu muižas parkā tiks atjaunoti 7 koka tiltiņi, ievērojot to vēsturisko izskatu, izdota kopīga grāmata par Latvijas un Lietuvas parkiem.

Sadarbībā ar Baltkrievijas un Lietuvas pašvaldībām tiks īstenoti 4 projekti, sociālo pakalpojumu uzlabošanai, muzeju modernizēšanai, Latgales koka arhitektūras saglabāšanai un sporta infrastruktūras uzlabošanai.

Sadarbībā ar biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme” tiks iegādāts specializēts transportlīdzeklis pasažieru ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, savukārt seniori tiks iesaistīti dabas terapijas pasākumos veselīga dzīvesveida veicināšanai. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam tiks iegādātas modernās tehnoloģijas un risinājumi ekspozīciju digitalizēšanai, rīkoti kopīgi muzeju festivāli un apmācības. Paredzētais finansējums minēto projektu īstenošanai veido vairāk nekā 480 000 eiro, no kuriem 90% līdzfinansējumu sastāda Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzekļi. Apstiprināšanas gadījumā projekti tiks īstenoti 2018. gadā.

Darba pietiks arī nākamgad

Darbs pie pašvaldības ieplānotajiem projektiem infrastruktūras labiekārtošanā notiek nepārtraukti, tomēr ne vienmēr veicas tik ātri, kā gribētos. Pamatojoties uz valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un procedūrām, kas jāveic pirms būvdarbu sākšanas, notiek Veselības un rekreācijas centra projektēšanas darbi, un nākamā gada aprīlī, kad projektēšanas darbus ieplānots pabeigt, tiks veikta iepirkuma procedūra. Tikai tad būs dota ‘zaļā gaisma’ centra būvdarbiem.

Šogad esam labiekārtojuši teritoriju pie Aizkalnes tautas nama, sakārtota pašvaldībai piederošā stāvvietas daļa Brīvības ielā pie TOP veikala. Izstrādājam tehnisko projektu laukuma sakārtošanai pretī Preiļu Galvenajai bibliotēkai. Laukumā teritorijā paredzēts ierīkot arī bērnu rotaļu laukumu un CSDD elektromobiļu ātrās uzlādes staciju. Pašvaldībā jau sagatavoti būvprojekti un veikts iepirkums izglītības iestāžu – Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas un Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūvei.

Aktīvi finansējuma piesaistē ir darbojusies Preiļu Galvenā bibliotēka, Kultūras centrs, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvs, Preiļu 1. pamatskolas deju kopas “Gaida” vadītāja Gaida Ivanova, veiksmīgi starti Preiļu Valsts ģimnāzijai projektā “SAMSUNG skola nākotnei” un Robotikas virziena attīstībā. Nākamgad izbūvēsim gājēju ietvi pretī AS “Preiļu siers”, ko nepaspējām šajā gadā, Pelēčos LEADER projekta realizācijas rezultātā tiks labiekārtota estrāde.

Atskatoties uz aizejošo gadu, man ir patiess prieks par visu padarīto un iesākto infrastruktūras sakārtošanā novadā. Man ir gandarījums, ka iedzīvotājiem tiek piedāvāts plašs pasākumu klāsts arī brīvā laika pavadīšanai, sportam un atpūtai.

Paldies ikvienam par darbu, par atbalstu tam, ko visi kopā ikdienā darām !

Laimīgu, jaunām iespējām piepildītu 2017. gadu!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja  

 

Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016.