29. decembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

29.12.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

                                                                                  2016. gada 29. decembrī plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par sadarbības līgumu ar Riebiņu novada pašvaldību tūrisma jomā.
 2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 3. Par dzīvokļu īpašnieku biedrību rēķinu apmaksu.
 4. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu.
 6. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
 7. Par apakšnomas līguma noslēgšanu.
 8. Par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanu.
 9. Par iesnieguma izskatīšanu.
 10. saistošie Noteikumi Nr.2016/15 „Grozījumi Nr.3  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada  2016. gada pamatbudžetu”.
 11. Par  līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai”  projekta realizācijai.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

12. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
13. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
15. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
16. Par nolikuma  “Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu.
17. Par iesnieguma izskatīšanu.
18. Par materiālā atbalsta piešķiršanu aizgādņiem.
19. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
20. Par iesnieguma izskatīšanu.
21. Par uzturēšanās maksas noteikšanu pakalpojumu centrā “Līči”.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

22. Par Vīragnas ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu.
23. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
24. Par nekustamā īpašuma sadali.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

PAPILDJAUTĀJUMS

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

Novada domes priekšsēdētāja                                                          Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2016.