Par darba grupu sanāksmi Preiļu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrādei

05.12.2016.

 5. decembrī pulksten 11:00

Pārvaldes un sadarbības jautājumu darba grupa (tēmas – Pašvaldības pārvalde, Pārvaldes struktūra un funkcijas, Finanšu raksturojums, Projektu kapacitāte un sadarbība, Sabiedrības līdzdalība; Pašvaldības mārketings, e-pārvalde, u.c.) un Veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa (tēmas – Sociālā drošība, Sabiedriskā kārtība, Veselības aprūpe u.c.).

 5. decembrī pulksten 13:00

Izglītības, kultūras un sporta darba grupa (tēmas – Izglītība, Kultūra, Sports u.c.);

 5. decembrī pulksten 14:30

Uzņēmējdarbības darba grupa (tēmas – Nozaru un uzņēmumu raksturojums, Nodarbinātība un bezdarbs, Darba samaksas līmenis, Uzņēmējdarbības vide, Preiļu novada specializācija, Tūrisms u.c.): un Inženiertehniskās infrastruktūras un transporta darba grupa (tēmas – Satiksmes infrastruktūra un satiksmes organizācija, Pasažieru pārvadājumi, Siltumapgāde, Gāzes apgāde; Elektroapgāde; Sakari un informāciju tehnoloģijas, Ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana, Atkritumu saimniecība, Lauksaimniecība, Meliorācijas sistēmas, Kapsētas u.c).

 5. decembrī pulksten 16:00

Vides, nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupa (tēmas – Nekustamais īpašums; pašvaldības īpašumu resursi, Nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas (Mājoklis, ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti un piesārņoti īpašumi, kultūras pieminekļi, dabas teritorijas u.c.).

Jolanta Gūža.
SIA Baltkonsults valdes priekšēdētāja/projektu vadītāja.

Sagatavoja Ināra Groce, 29299709

Pēdējās izmaiņas: 05.12.2016.