2017.gada 10.janvārī plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 24,1 m2 Rēzeknes ielā 14-4, Preiļos, atsavināšanu

29.11.2016.

Preiļu novada dome 2017.gada 10.janvārī plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 24,1 m2 Rēzeknes ielā 14-4, Preiļos, atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 12.12.2016. līdz 10.01.2017. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos. Izsoles objekta sākumcena – EUR 1600,00. Nodrošinājums – EUR 160,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Izsoles noteikumi (pdf)

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.