24. novembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

24.11.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

 

2016. gada 24. novembrī plkst. 15:00

DARBA KĀRTĪBA 

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par grozījumiem novada domes 2015.gada 18.decembra lēmumā  Nr.19, p.3. “Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldību būvprojekta  “Preiļu pils atjaunošana 1.kārtas 1. un 2.etaps realizāciju” ”.
 2. Par grozījumiem novada domes 2016.gada 10.februāra lēmumā Nr.3, p.3. “Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldību būvprojekta “Preiļu pils atjaunošana 1. kārtas 1. un 2. etaps” būvdarbu autoruzraudzībai,  būvuzraudzībai, labiekārtošanas projekta aktualizācijai ”.
 3. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 4. Par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu.
 5. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 6. Par pirkuma līguma  noslēgšanu.
 7. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 10. Par projekta “Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve” 2.kārtas konkursu.
 11. Par Liepu ielas, Preiļos, posma apgaismojuma pārbūvi.
 12. Par būvdarbu veikšanu objektā “Preiļu novada domes ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”.
 13. Par būvdarbu veikšanu objektā “Pašvaldības ēkas 2.kārtas atjaunošana Rēzeknes ielā 26, Preiļi”.
 14. Par sadarbības līguma slēgšanu.
 15. Par vienošanās noslēgšanu ar zemes īpašniekiem, par nodomu pārdot zemes īpašumu ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanai.
 16. Par pansionāta “Preiļi” 
 17. Par SIA “Arodīpašums” iesnieguma izskatīšanu.
 18. Par finansējuma piešķiršanu.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

19.  Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā.
20.  Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
21.  Par Ziemassvētku dāvanām.
22.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
23.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
24.  Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
25.  Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
26.  Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
27.  Par papildus finansējumu pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai, sadalījumu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

28.   Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
29.  Par nekustamā īpašuma sadali.
30.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
31.  Par nosaukuma piešķiršanu.
32.  Par nekustamā īpašuma sadali.
33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Novada domes priekšsēdētāja                                                            Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2016.