Lauku atbalsta dienesta paziņojums

18.10.2016.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos””.

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās“, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” notiks no 2016. gada 21. novembra līdz 2016. gada 21. decembrim.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās“:

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 1 500 000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro);

lauku saimniecībām – 35 170 012,00 EUR (trīsdesmit pieci miljoni viens simts septiņdesmit tūkstoši divpadsmit eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Izsludināmais finansējums (EUR)

saimniecības ar apgrozījumu līdz 70 tūkst. EUR

saimniecības ar apgrozījumu virs 70 tūkst. EUR

Austrumlatgales RLP

611 935

2 077 888

Dienvidkurzemes RLP

1 153 824

3 917 929

Dienvidlatgales RLP

1 024 016

3 477 152

Lielrīgas RLP

650 106

2 207 502

Viduslatvijas RLP

787 824

2 675 138

Zemgales RLP

1 211 600

4 114 115

Ziemeļaustrumu RLP

656 925

2 230 658

Ziemeļkurzemes RLP

781 616

2 654 059

Ziemeļvidzemes RLP

1 123 332

3 814 393

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir 12 188 245 EUR (divpadsmit miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro).

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”:

fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – 6 015 013 EUR (seši miljoni piecpadsmit tūkstoši trīspadsmit euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve ar ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, veikta ilggadīgo stādījumu ierīkošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). 

 

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2016.