Preiļu novada Labklājības pārvalde iesākusi deinstitucionalizācijas projekta aktivitātes

29.09.2016.

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Labklājības pārvaldes štatu sarakstā štata vienību – sociālais darbinieks uz 1 likmi, sākot no šī gada 1. septembra. Sociālā darbinieka likme apstiprināta uz ES projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” realizācijas laiku. Atlīdzība par sociālajam darbiniekam noteikto uzdevumu izpildi projektā tiks kompensēta no projekta līdzekļiem. No Preiļu novada deinstitucionalizācijas projektā darbosies Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece Astrīda Ūzuliņa. Šobrīd jau sākas pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšanas process, kuru pabeigt plānots līdz 2017. gada 31. martam.

Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ir sadalīts divās kārtās. Pirmajā kārtā notiek speciālistu apmācība un personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšana. Sociālo darbinieku apmācība, ar kuriem noslēgtas darba tiesiskās attiecības pašvaldībā, jau noslēgusies. Speciālistu apmācības ilga vienu nedēļu, kuru mērķis bija iemācīties izvērtēt personu ar garīgās attīstības traucējumiem individuālās vajadzības, pielietojot Personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienības (AAIDD) Atbalsta intensitātes skalas metodi.

No Latgales reģiona darbībai projektā sagatavoti 10 speciālisti, darbu sāks 9 sociālie darbinieki. Projekta noteikumi paredz, ka apmācītie speciālisti nedrīkstēs izvērtēt savas pašvaldības personas, tāpēc personas ar garīgās attīstības traucējumiem Preiļu novadā intervēs Daugavpils novada sociālais darbinieks.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars pastāstīja, ka pēc speciālistu apmācībām nākamais projekta etaps bija informācijas apkopošana par personām ar garīgās attīstības traucējumiem novadā. Labklājības ministrija iesūtīja reģistrēto personu skaitu, savukārt Labklājības pārvaldei bija jāaicina cilvēki piedalīties intervijās, lai katram izstrādātu individuālos atbalsta plānus. Pozitīvai projekta virzībai Labklājības pārvaldes darbinieki griezās arī pie ģimenes ārstiem un mediķiem, no kuriem daži iesaistījās pacientu motivēšanā.

Deinstitucionalizācijas projekta mērķis ir izvērtēt pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās  vajadzības un izstrādāt šīm personām atbalsta plānus. Personu lokā ir cilvēki, kuri šobrīd saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, bet kuri pasākuma īstenošanas laikā varētu pāriet uz dzīvi sabiedrībā. Projekts paredzēts arī tām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, jo tām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte – I vai II invaliditātes grupa.

Izvērtēšanas procesā katrai personai ar garīgās attīstības traucējumiem identificēs pastāvošās sociālās problēmas un noteiks personas vajadzības sociālo pakalpojumu sniegšanai, kā arī vispārējo pakalpojumu pieejamībai – veselības aprūpe, izglītība, transports, nodarbinātība, mājokļa jautājums. Sadarbībā ar piesaistītajiem speciālistiem – psihiatru un ergoterapeitu – tiks izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni un sociālās aprūpes plāni personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

Ir svarīgi panākt, lai cilvēki turpinātu dzīvot sev ierastā vidē, lai viņi varētu normāli funkcionēt sabiedrībā un lai nākotnē pansionātos nonāktu tikai personas ar smagiem garīgiem traucējumiem.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem Preiļu novadā ir reģistrētas 113 personas ar garīgās attīstības traucējumiem, no  kurām 25 cilvēki ir piekrituši iesaistīties projektā. Kopā no Latgales reģiona projektā tiks iesaistītas 472 personas ar garīgās attīstības traucējumiem.

Labklājības pārvaldes darbinieki griežas ar lūgumu pie slimo cilvēku atbalsta personām motivēt personas ar garīgās attīstības traucējumiem iesaistīties projektā, iziet rehabilitāciju un uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste  

 

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2016.