Apstiprinātas Preiļu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam izstrādes darba grupas

05.10.2016.

Kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada attīstības programmas 2017. -2023. gadam izstrādes darba grupu sastāvu. Programmas izstrādi koordinēs vadības grupa, kas izvērtēs nozaru darba grupu rezultātus, izvērtēs Rīcības plānu un Investīciju plānu.

Nozaru darba grupas ir izveidotas vairākas. Pārvaldes un sadarbības jautājumu darba grupas tēmas skar pašvaldības pārvaldi, tās struktūru un funkcijas, finanšu raksturojumu, projektu kapacitāti un sadarbību, sabiedrības līdzdalību, pašvaldības mārketingu un e-pārvaldi.

Uzņēmējdarbības darba grupas darbības tēmas ir nozaru un uzņēmumu raksturojums, nodarbinātība un bezdarbs, darba samaksas līmenis, uzņēmējdarbības vide, Preiļu novada specializācija, tūrisms.

Veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa strādās ar tēmām – sociālā drošība, sabiedriskā kārtība un veselības aprūpe. Izglītības, kultūras un sporta jautājumi būs Izglītības, kultūras un sporta darba grupas kompetencē, savukārt Inženiertehniskās infrastruktūras un transporta darba grupa darbosies ar priekšlikumiem satiksmes infrastruktūras un satiksmes organizācijas, pasažieru pārvadājumu, siltumapgādes, gāzes apgādes, elektroapgādes, sakaru un informāciju tehnoloģiju, ūdensapgādes, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, atkritumu saimniecības, lauksaimniecības, meliorācijas sistēmu jautājumos.

Vairākas attīstības programmas tēmas – nekustamais īpašums, pašvaldības īpašumu resursi, nekustamā īpašuma izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas ir Vides, nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupas kompetencē.

Darba grupās darbosies pašvaldības vadība, deputāti, uzņēmēji, administrācijas darbinieki, iestāžu vadītāji un speciālisti. Darba grupu sastāvs tika apstiprināts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta otro daļu, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66. punktu un saskaņā ar SIA “Baltkonsults” priekšlikumiem.

Preiļu novada Attīstības programmas izstrādei tika veikts iepirkums, konkursā uzvarēja SIA “Baltkonsults”. 2016. gada 1. septembrī starp Preiļu novada pašvaldību un SIA “Baltkonsults” tiks noslēgts līgums. Saskaņā ar noslēgto līgumu un darba uzdevumu SIA “Baltkonsults” iesniedza priekšlikumus Preiļu novada attīstības programmas 2017.-2023. gadam izstrādes vadības grupas un nozaru darba grupu sastāvam.

Darba grupu sanāksmes notiks 2016. gada oktobrī un novembrī. Informācija par darba grupu aktivitātēm tiks ievietota Preiļu novada domes mājas lapā.

Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus un ikvienu interesentu sekot līdzi Preiļu novada attīstības programmas izstrādei un aktīvi piedalīties nozaru darba grupu darbā !

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 05.10.2016.