29. septembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

29.09.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2016. gada 29. septembrī plkst. 15.00

Preiļu novada domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1. Par būvniecības ieceri stāvlaukuma atjaunošanai.

2. Par Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 2015. gadā.

3. Par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.

4. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.

5. Saistošie noteikumi Nr. 2016/12  „Grozījumi Nr.2  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada  2016. gada pamatbudžetu”.

6. Par Preiļu novada pašvaldības dalību LEADER projektu konkursā.

7. Par biedrības “Preilēniešu nams” rēķinu apmaksu.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

8. Par iesnieguma izskatīšanu.

9. Par pārstāvja deleģēšanu.

10. Par sociālā darbinieka amata vietas apstiprināšanu Preiļu novada labklājības pārvaldē.

11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

12. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.

13. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.

14. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.

15. Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību.

16. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

17. Par iesnieguma izskatīšanu.

18. Par nosaukuma maiņu.

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

20. Par nekustamā īpašuma sadali.

21. Par Preiļu novada domes 2016. gada 26. maija lēmumu, protokols Nr.9, precizēšanu.

22. Par saistošo noteikumu Nr. 2016/13 apstiprināšanu.

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

APVIENOTO KOMITEJU SĒDES JAUTĀJUMI

24. Par Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktora iecelšanu amatā.

25. Par grozījumiem Preiļu 1. pamatskolas nolikumā.

26. Par īpašumtiesību uz neapbūvētu zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.

27. Par slimnīcas sociālo gultu pakalpojuma nodrošināšanu.

28. Par Preiļu novada attīstības programmas 2017. – 2023. izstrādes darba grupu apstiprināšanu.

29. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmi.

 

       Novada domes priekšsēdētāja                                              Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2016.