Uzsākta Preiļu novada Attīstības programmas 2017.-2023. gadam izstrāde

26.09.2016.

Preiļu novada pašvaldība plāno teritorijas attīstību tuvākajiem septiņiem gadiem un sadarbībā ar SIA Baltkonsults ir uzsākusi plānošanas dokumentu izstrādi. Attīstības programma nepieciešama, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā un  pamatu investīciju piesaistei privātajā un publiskajā sektorā.  Tas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums Preiļu novadam vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai no 2017. līdz 2023. gadam.

Programmas izstrādei tiek izveidotas 6 nozaru darba grupas – Pārvaldes un sadarbības jautājumu darba grupa, Uzņēmējdarbības darba grupa, Veselības, sociālo jautājumu un drošības darba grupa, Izglītības, kultūras un sporta darba grupa, Inženiertehniskās infrastruktūras un transporta darba grupa,  Vides, nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupa. Par darba grupu sēdēm informācija tiks izvietota pašvaldībā un mājas lapā www.preili.lv. Aicinājums ir piedalīties visiem interesentiem un izteikt savu viedokli par novada attīstības redzējumu.

Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2033. gadam, raksturota esošā situācija, noteikti vidēja termiņa mērķi, veidoti rīcības un investīciju plāni līdz 2023. gadam.  Vērā tiks ņemti Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti un citi augstāka līmeņa plānošanas dokumenti attiecīgajās jomās, arī apkārtējo pašvaldību (Riebiņu, Līvānu, Vārkavas, Daugavpils, Aglonas novadu), kā arī nacionāla līmeņa un nozaru plānošanas dokumenti un to ietekme uz Preiļu novada attīstību. Programmas izstrādātāji nodrošinās arī  vienotu sabiedrības un pašvaldības speciālistu informēšanu un līdzdalību procesu programmas tapšanā.

Līdz ar to eksperti ne tikai veiks dokumentu analīzi, statistikas datu un pārskatu apkopošanu, bet arī novada iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšanu, tiks rīkotas intervijas, semināri, darba grupu sanāksmes, kā arī interesenti tiks aicināti uz informatīvajām prezentācijām.

Pilnvērtīga Attīstības programmas izstrāde nav iedomājam bez sabiedrības līdzdalības. Novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties anketēšanā, atbildot uz tādiem jautājumiem kā  Ja Jūs būtu pašvaldības padomnieks, kurus trīs jautājumus, uzdevumus jūs ieteikti risināt pašvaldībai vispirms? Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt 3 (trīs) prioritārajām jomām (virzieniem), kurus attīstīt Preiļos  turpmākos 7 gados? Lūdzu, novērtējiet esošās nozares Preiļu novadā? Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic novadā? u.c.

Preiļu novada Attīstības programmas 2017.-2023. gadam publiskā apspriešana plānota nākamā gada martā, programmas gala redakcijas apstiprināšana – 2017. gada jūlijā.

Iedzīvotāju aptaujas anketas jau ir pieejamas Saunas, Preiļu, Aizkalnes, Pelēču pagastu pārvaldēs, Preiļu novada pašvaldībā, sabiedriskajās iestādēs, kā arī elektroniski Aptaujas anketa (PDF)Anketas iesniedzamas Preiļu novada domē Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Aizkalnes, Pelēču, Saunas, Preiļu pagastu pārvaldēs, interneta vietnē: www.preili.lv.

Esiet aktīvi un piedalieties sava novada attīstībā!

Vairāk informācijas:
Zigmārs Erts, attīstības daļas vadītājs
Tālr. 65322766

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.