Eiropas Komisijas piedāvātais atbalsts ES piena ražotājiem par brīvprātīgu īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu

06.09.2016.

Zemkopības ministrija jau informēja, ka Eiropas Komisija (EK) ir piešķīrusi 150 miljonus eiro atbalstu visu ES dalībvalstu piena ražotājiem, kuri, tirgus problēmu un finansiālo grūtību spiesti, apsver iespēju brīvprātīgi samazināt piena ražošanas apjomus 3 mēnešu periodā savā saimniecībā. Šā atbalsta mērķis ir kompensēt ražotājiem īslaicīgu piena piegādes samazināšanu. Atbalsta shēmas izmantošana ir brīvprātīga, un katram piena ražotājam pašam ļoti atbildīgi jāizvērtē nepieciešamība un iespējas ražošanu samazināt vismaz 3 mēnešu periodā.

Ja piena ražotājam ir interese par šo EK piedāvājumu, kas būs spēkā no šā gada 11. septembra, ražotājs varēs tam pieteikties saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto kārtību.

Pieejamais atbalsts piena ražotājam paredzēts par piena piegādes samazināšanu 3 mēnešu periodā, salīdzinot ar tādu pašu references periodu iepriekšējā gadā, ja ražotājs 2016. gada jūlijā ir veicis piena piegādi pirmajam pircējam (neattiecas uz tiešo tirdzniecību). Patlaban atbalsta likme paredzēta 140 eiro par tonnu par references periodā samazināto piegādes apjomu, t.i., par “nepiegādāto” piena daudzumu:

–                 ja piena piegādi samazina vismaz par 1500 kg 3 mēnešu periodā;

–                 par apjomu, kas nepārsniedz 50% no references periodā piegādātā daudzuma (var samazināt vairāk, bet atbalsts pienāksies tikai par 50%).

Kopumā būs 4 samazināšanas periodi, taču ražotājs varēs pieteikties tikai uz vienu (izņemot, ja piesakās uz pirmo periodu, un ES budžets vēl nav izlietots, tad var pieteikties arī uz ceturto periodu).

Samazināšanas periods

Iesniegums jāiesniedz līdz

Atbalsta pieprasījums jāiesniedz līdz

Atbalstu izmaksā līdz

2016.g. okt., nov., dec.

2016.g. 21.sep.; 13:00

2017.g. 14.feb.

2017.g. 31. mar.

2016.g. nov., dec., 2017.g. jan.

2016.g. 12.okt.; 13:00

2017.g. 17.mar.

2017.g. 1. mai.

2016.g. dec., 2017.g. jan., feb.

2016.g. 9.nov.;.13:00

2017.g. 14.apr.

2017.g. 29. mai.

2017.g. janv., feb., mar.

2016.g. 7.dec.; 13:00

2017.g. 15.mai.

2017.g. 29. jūn.

Atbalsts var tikt koriģēts, ņemot vērā faktiskā samazinājuma atbilstību plānotajam (apstiprinātajam):

–                 izpildīts 80%-100% apmērā – koeficients “1”;

–                 izpildīts 50%-79% apmērā – koeficients “0,8”,

–                 izpildīts 20% – 49% apmērā – koeficients “0,5”;

–                 izpildīts mazāk par 20% – atbalsts netiek aprēķināts.

Zemkopības ministrija vērš piena ražotāju uzmanību, ka – saskaņā ar EK vērtējumu – kopējais atbalstāmais piena piegādes samazinājuma apjoms ES 28 dalībvalstīs ir ap 1,07 miljoniem tonnu piena. Ja kopējais vienā reizē pieteiktais samazinājuma apjoms būs lielāks, EK piemēros “centralizētu” samazinājumu koeficientu visiem pieteikumiem un turpmākie samazināšanas periodi tiks slēgti.

Samazinājuma koeficenta gadījumā ražotājam apstiprinātais samazinājuma apjoms, par ko pienāksies atbalsts, var būt mazāks nekā viņa plānotais. Par atteikšanos īstenot brīvprātīgu piena ražošanas samazināšanu sankcijas, protams, netiks piemērotas.

Pieteikties atbalstam par brīvprātīgu piena ražošanas samazināšanu lauksaimnieki varēs Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Lai saņemtu atbalstu, ražotājam būs jāpiesakās 2 reizes:

–                 atbalsta iesniegums – pirms izvēlētā samazināšanas perioda (ja kādā no pieteikšanās kārtām tiek sasniegts vai pārsniegts kopējais budžets, tad turpmākie samazināšanas periodi nav spēkā un iesniegumus uz tiem iesniegt nevar);

–                 atbalsta izmaksas pieprasījums – pēc samazināšanas perioda 45 dienu laikā.

Lai atvieglotu pieteikšanās procesu, paredzēts, ka EPS sistēma automātiski ražotājam uzrādīs Lauksaimniecības datu centra uzkrātos datus par piena piegādēm un:

–                 ražotājs varēs apstiprināt šos datus kā pareizus vai arī tos labot, pievienojot iesniegumam dokumentus, kas apliecina viņa iesniegto datu pareizību;

–                 ražotājam būs jāseko, lai plānotais ražošanas samazinājuma apmērs atbilstu minimālajam un/vai maksimālajam līmenim (ne mazāk par 1500 kg 3 mēnešu periodā, ne vairāk kā puse no references perioda apjoma).

Ņemot vērā, ka pieteikšanās pirmajam samazināšanas periodam noslēgsies jau š.g. 21. septembra plkst.13:00, aicinām ieinteresētos ražotājus sekot līdzi informācijai par šo atbalstu un par elektroniskās pieteikšanās uzsākšanu.

Atbalsta izmaksa notiks 90 dienu laikā pēc samazināšanas perioda beigām. Vairāk informācijas par šo atbalstu tuvākajā laikā būs pieejama Zemkopības ministrijas un LAD mājaslapās www.zm.gov.lv un www.lad.gov.lv.

Zemkopības ministrija jau ziņoja, ka šā gada 18. jūlijā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē EK piešķīra 500 miljonus eiro ES piena ražotāju finansiālam atbalstam. No šīs summas 150 miljoni eiro piešķirti brīvprātīgajai piena ražošanas samazināšanai, savukārt 350 miljonus paredzēts sadalīt starp ES dalībvalstīm, lai dotu ieguldījumu tirgus stabilizācijā un veicinātu saimniecību ekonomisko ilgtspēju.

Latvijai no 350 miljoniem eiro ir piešķirti 9,76 miljoni eiro, ko Latvijas piena ražotājiem saskaņā ar EK nosacījumiem varēs piešķirt pēc objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, lai rezultātā maksājumi neradītu konkurences izkropļojumus. Dalībvalstij ir jānosaka viena vai vairākas EK piedāvātās aktivitātes, kuru mērķis ir dot ieguldījumu tirgus stabilizācijā un veicināt saimniecību ekonomisko ilgtspēju un par kuru īstenošanu ražotāji var saņemt atbalstu (ražotājs atbalstu saņem tikai par vienu aktivitāti).

Pašlaik Zemkopības ministrija ir sagatavojusi sākotnējo priekšlikumu kritērijiem par 9,76 miljonu eiro lielā atbalsta piešķiršanu Latvijas piena ražotājiem, kas patlaban tiek apspriesti ar Latvijas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Informāciju sagatavoja: Kaspars Funts,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2016.