25. augusta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

25.08.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME
PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
2016. gada 25. augustā plkst. 15:00
Preiļu novada domes sēžu zālē

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 3. Par zemes iznomāšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 5. Par vienošanos par zemes gabala izmantošanu tirdzniecības vietu iekārtošanai.
 6. Par Preiļu novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
 7. Par atbalstāmo profesiju saraksta papildināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par Preiļu novada Preiļu pagasta pārvaldes vadītāju.
 10. Par telpu nomas maksas pakalpojumu izmaksām Preiļu novada pašvaldības iestādēs un pašvaldībai piederošajās ēkās.
 11. Par biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” iesnieguma izskatīšanu.
 12. Par ceļu saraksta apstiprināšanu būvdarbu konkursam.
 13. Par būvprojekta izstrādi.
 14. Par „Latvijas olimpiādes 2016” dalībnieku apbalvošanu.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 15. Par bērna piedzimšanas pabalstu.
16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
17. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
19. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
20. Par sociālā statusa noņemšanu dzīvoklim.
21. Par atteikšanos no dzīvojamās platības.
22. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
23. Par kārtību klašu komplektu veidošanai un pedagogu mērķdotācijas sadalei Preiļu novada izglītības iestādēs.
24. Par “Preiļu Brīvās skolas” audzēkņu vecāku iesniegumu izskatīšanu.
25. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikuma grozījumiem.
26. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
27. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
28. Par izmaiņām Preiļu Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

29.  Par nosaukuma piešķiršanu.
30.  Par nekustamā īpašuma sadali.
31.  Par VZD Latgales reģionālās nodaļas iesnieguma izskatīšanu.
32.  Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu.
33.  Par potenciālajām Latgales speciālās zonas teritorijām Preiļu novadā.

 

Novada domes priekšsēdētāja                                                          Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2016.