Labklājības pārvalde aicina pieteikties pabalstu saņemšanai

15.08.2016.

Preiļu novada Labklājības pārvalde ir uzsākusi iesniegumu pieņemšanu pabalstam mācību līdzekļu iegādei skolēnam. Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada vispārizglītojošām  izglītības iestādēm, kā arī aizbildnībā nodotam bērnam, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir 40,00 eiro gadā.

Iesniegumus pabalsta saņemšanai pieņemsim augustā un septembrī, tāpēc aicinām Preiļu pilsētas un Preiļu pagasta ģimenes iesniegt iesniegumus Labklājības pārvaldē (Aglonas iela 1a, Preiļos), savukārt Aizkalnes, Pelēču, Saunas pagasta iedzīvotājus griezties pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs.

Aicinām arī Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimenes Labklājības pārvaldē iesniegt iesniegumus par pabalsta – 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē – saņemšanu. Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu līdz tekošā mācību gada beigām, tāpēc katru gadu pieprasāms no jauna.

No 2015. gada 29. decembra spēkā esošie Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumi paredz, ka par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta  ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Daudzbērnu ģimenes, kurā pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, likumiskais pārstāvis papildus iesniegumam Labklājības pārvaldē iesniedz izziņu no izglītības iestādes.  

Laipni lūdzam Preiļu novada Labklājības pārvaldē!

Pēdējās izmaiņas: 15.08.2016.