Rēķinu apmaksa laikus ir katra dzīvokļa īpašnieka pienākums

27.07.2016.

Komunālie parādi ir viena no aktuālākajām problēmām, kas skar gan dzīvokļa īpašniekus, gan namu apsaimniekotājus. Uz šā gada 1. jūliju kopējā SIA “Preiļu saimnieks” klientu parāda summa sastāda 432 657 EUR. Savukārt parāds par siltumenerģiju pēdējā gada laikā ir palielinājies par 2,7 %. Kopumā vērtējot, klientu maksājumu disciplīna nav būtiski uzlabojusies. Daļa dzīvokļu īpašnieku un īrnieku vasaras periodā veic avansa maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, lai izvairītos no parāda veidošanās apkures sezonas laikā.

Parādu esamība apgrūtina apsaimniekotāja darbību

Parādi lielā mērā ietekmē SIA „Preiļu saimnieks” attīstību, ja pakalpojuma ņēmēji laikus nenorēķinās ar apsaimniekotāju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, bet apsaimniekotājam ar saviem līgumpartneriem (par kurināmo, elektroenerģiju u.c.) ir jānorēķinās simtprocentīgi. Pasliktinoties mājas kopējai maksātspējai, cieš ne tikai apsaimniekotājs, bet arī visi pakalpojuma ņēmēji. Tieši no dzīvokļu īpašnieku (īrnieku) maksāšanas disciplīnas atkarīgs, kā noritēs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana, jo apsaimniekotājs veic tikai tos darbus, ko deleģējuši dzīvokļu īpašnieki un ir pietiekošs finansējums. Mājās, kurās ir daudz parādnieku, ir apgrūtināta apsaimniekošanas darbu izpilde, jo lielie parādi ir strauji samazinājuši mājas kopējo uzkrājumu.

 “Apzinīgie” nemaksā par parādniekiem

Dzīvokļa īpašnieks neatbild par cita dzīvokļa īpašnieka parādiem. Nav pamata uzskatīt, ka “maksātāji maksā arī par nemaksātājiem”, jo atbilstoši likumdošanas normām atsevišķa īpašuma īpašniekam ir pienākums atbildēt par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem, kā arī norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.

Dzīvokļu īpašnieku mājas uzkrājumus, piemēram, mājas remontam, pārvaldniekam nav tiesību izmantot cita dzīvokļa īpašnieka parādu segšanai vai kādu citu neizpildītu saistību izpildei. Vienīgais izņēmums tam ir, ja paši dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolemj mājas remontam uzkrāto naudu izmantot citu dzīvokļa īpašnieku parādu segšanai.

Vēl viens mīts: “jo vairāk parādnieku, jo lielāki komunālo pakalpojumu rēķini”. Patiesībā tā nav, un neviens nemaksā par sava kaimiņa radītajiem parādiem, jo to liedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika, kas noteic, ka siltumenerģijas tarifos nedrīkst iekļaut uzkrājumus no šaubīgiem debitoru parādiem. Šo metodiku ir izstrādājusi neatkarīga valsts institūcija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un tā seko, lai šī metodika tiktu ievērota. Metodikā noteikts, ka tarifa projektā neietver izmaksas debitoriem (uzkrājumus šaubīgo debitoru veidošanai).

Pret parādniekiem tiek celti prasības pieteikumi tiesās

Ir zināma klientu daļa (trūcīgie, maznodrošinātie), kam ienākumi ir nelieli un kam ir grūti norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Taču savu ģimenes budžetu katrs plāno savādāk, un ir arī tādi parādnieki, kuri var samaksāt, bet to nedara, atrodot dažādus aizbildinājumus nemaksāšanai. Reti kurš iztiek bez televīzijas, interneta, mobilā tālruņa – tie ir pakalpojumi, par kuriem maksā arī tad, ja it kā “nav naudas”, ko maksāt par komunālajiem pakalpojumiem. Piemēram, kubikmetrs SIA “Preiļu saimnieks” piegādātā aukstā dzeramā ūdens maksā apmēram tikpat, cik pudele minerālūdens.

SIA “Preiļu saimnieks” cīnās ar ļaunprātīgiem nemaksātājiem, un, ja neizdodas vienoties par parāda atmaksu, tad tiek celti prasību pieteikumi tiesās.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 14. panta 2. daļu, ja dzīvokļa īpašniekam zaudējumu segšanai nav citas mantas, Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā piedziņu var vērst uz dzīvokļa īpašumu, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas.

 

Par parāda atmaksu (pa daļām) var tikt noslēgta vienošanās

Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā) pie jurista palīga Irēnas Rancānes ir iespējams noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA „Preiļu saimnieks” var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas grafiku (pa daļām). Taču, ja klients neveic maksājumus pēc sastādītā grafika, SIA „Preiļu saimnieks” pēc diviem mēnešiem var atjaunot līgumsoda aprēķinu, kā arī var celt prasības pieteikumu tiesā par parāda un līgumsoda piedziņu. Pēc tiesas vai tiesas lēmuma (kas ir stājies spēkā) viena mēneša laikā parādniekam ir iespēja labprātīgi norēķināties ar apsaimniekotāju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tas ir, var ierasties pie SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīga Irēnas Rancānes (Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā) un noslēgt vienošanos par saistību izpildi pa daļām. Ja parādnieks to neizdara viena mēneša laikā, SIA „Preiļu saimnieks” nodod zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas spriedumu vai lēmumu piespiedu izpildei (piedziņai).

Ja gadījumā prasība pret nemaksātāju ir iesniegta par parāda un līgumsoda piedziņu, parādniekam ir iespēja līdz tiesas dienai nomaksāt visu parādu, līgumsodu (ja tāds ir), tiesāšanās vai tiesas izdevumus, tad apsaimniekotājs var lūgt tiesu izbeigt tiesvedību.

 Parādu nevajag atstāt bez ievērības

SIA „Preiļu saimnieks” pakalpojuma ņēmēji, kuri nevar pilnā apmērā norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem (īri/apsaimniekošanu), vienmēr tiek uzklausīti un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. Dzīvē var būt dažādas situācijas, kad pasliktinās cilvēka finansiālā situācija nelaimes gadījuma vai veselības stāvokļa dēļ, un tas viss tiek ņemts vērā, uzsver Irēna Rancāne. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju var tikt celts prasības pieteikums tiesā. Tādēļ visi, kuriem iekavējušies maksājumi, tiek aicināti griezties Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā), lai esošajā situācijā rastu labāko risinājumu, taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.

SIA „Preiļu saimnieks” aicina savus klientus vasarā veikt avansa maksājumus, lai gada griezumā maksājuma summa izlīdzinātos un vieglāk būtu norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un apsaimniekošanu apkures periodā.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, aicinām sazināties ar SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļas jurista palīgu Irēnu Rancāni pa tālr. 28300799 vai savus jautājumus sūtīt uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv.

SIA “Preiļu saimnieks” pateicas visiem klientiem, kuri maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem veic laikus un dzēš parādus, kā paredz vienošanās!

 

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.