Pieņemts lēmums par zemes vienības Tirgus ielā 11, Preiļos, nomu

30.06.2016.

30. jūnija Preiļu novada domes sēdē deputāti izskatīja priekšlikumu par Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei piederošas zemes vienības 11 971 m2 platībā Tirgus laukumā 11, Preiļos, pie Rēzeknes – Kārsavas ielu krustojuma, nomu ar mērķi: automašīnu stāvlaukuma izbūve; autoostas ēkas ar autobusu pieturām izbūve; atpūtas zonas iekārtošana un zemes gabala vispārējie labiekārtošanas darbi.

Šobrīd ir panākta mutiska vienošanās ar zemes īpašnieka pārstāvi un saskaņots nomas līguma projekts par zemes vienības nomu uz 20 gadiem ar apbūves tiesībām par nomas maksu 5% no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.

Ņemot vērā likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, tai skaitā: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus, deputāti nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzi par iepriekš minētās zemes vienības nomu ar apbūves tiesībām uz 20 gadiem, ar mērķi – pašvaldības autonomo funkciju realizēšana.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda: “Aicinām uzņēmējus un iedzīvotājus izteikt priekšlikumus, kā mēs varētu pēc iespējas labāk izmantot šo teritoriju. Šobrīd notiek arī sarunas, lai nodotu automašīnu stāvvietu apakšnomā SIA “Maxima” ar lūgumu veikt stāvvietas labiekārtošanu. Ceram, ka tuvākajā laikā šis apakšnomas līgums tiks noslēgts.”

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2016.