Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz pārvaldes direktora vietnieka sociālajos jautājumos – sociālā darbinieka amatu

01.07.2016.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ. Nr.90010825446)

izsludina atklātu konkursu uz

Labklājības pārvaldes direktora vietnieka sociālajos  jautājumos –  sociālā darbinieka amatu

 (uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

1.1.Piedalīties Labklājības pārvaldes (turpmāk tekstā – iestāde) budžeta plānošanā jautājumos, kas saistīti ar sociālās palīdzības un pakalpojumu izdevumiem;

1.2.Aizvietot iestādes direktoru tā prombūtnes laikā;

1.3.Izstrādāt iestādes vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas sociālajā un veselības pieejamības nodrošināšanas jomā un veikt nepieciešamās darbības tā izpildei;

1.4.Izstrādāt iestādes ikgadējo darbības plānu sociālajā un veselības pieejamības nodrošināšanas jomā un veikt nepieciešamās darbības tā izpildei;

1.5.Izstrādāt saistošo noteikumu projektus, kas saistīti ar sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem un pašvaldības sniegto materiālo atbalstu pēc brīvprātīgas iniciatīvas;

1.6.Sagatavot lēmumprojektus ar iestādes darbību saistītajos sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos iesniegšanai pašvaldības Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā:

1.7.Piesaistot atbildīgos darbiniekus, sagatavot Valsts statistikas pārskatu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību kārtējā gadā;

1.8.Sagatavot iestādes gada publisko pārskatu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību kārtējā gadā;

1.9.Veidot un uzturēt vienotu pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības elektronisko datu bāzi;

1.10. Pārraudzīt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitāti, izstrādājot atbilstošu novērtēšanas metodiku;

1.11. Sagatavot atbildes uz iesniegumiem, vēstulēm, kuri attiecināmi uz iestādes sniegtajiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumiem, ievērojot dokumentu noformēšanas prasības, likumā noteiktajos termiņos;

1.12. Sagatavot līgumus un grozījumus tajos ar iestādes darbību saistītajos sociālo pakalpojumu jautājumos;

1.13. Pārbaudīt aizpildītās Iztikas līdzekļu deklarācijas, iesniegtos dokumentus, tos apkopot sēdes protokolā, nepieciešamības gadījumā sagatavot juridiski pamatotu atteikumu;

1.14. Sekot izmaiņām likumdošanā ar sociālo sfēru saistītajos jautājumos, iepazīstinot ar aktualitātēm iestādes darbiniekus;

1.15. Analizēt iedzīvotāju sociālās vajadzības, veicot mērķgrupu anketēšanu un iegūto datu apstrādi, pielietojot atbilstošas datu novērtēšanas metodes;

1.16. Izstrādāt rīcības plānus konkrētu mērķgrupu atbalstam;

1.17. Nodrošināt sociālās sfēras attīstības programmas izstrādi pašvaldības plānošanas dokumentos;

1.18. Veikt sociālo darbu ar dažādiem klientiem un vadīt konkrētus sociālos gadījumus, nodrošinot to vispusīgu dokumentālu atainojumu;

1.19. Sekot klientu funkcionālo spēju novērtējumam normatīvajos aktos noteiktajos termiņos visās sociālos pakalpojumus sniedzošajās institūcijās.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Darba pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Pieredze plānošanas dokumentu izstrādē.
 • Zināšanas ar sociālo sfēru saistītajos normatīvajos tiesību aktos.
 • Vispusīgas zināšanas lietišķajā sarakstē.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos), teicama latviešu gramatikas prasme.
 • Teicamas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Datora lietotāja prasme augstā līmenī (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, SPSS, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2016. gada 14. jūlijam plkst. 16.00. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (1.stāvs) Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, vai sūtot pa pastu (tiks izskatīti pa pastu ienākušie iesniegumi līdz 14. jūlija plkst.16.00) uz augstāk norādīto adresi, vai nosūtīt uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv (ar norādi „Konkursam uz direktora vietnieka sociālajos  jautājumos – sociālā darbinieka amatu”).

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567. 

KONKURSA NOLIKUMS 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.