Paziņojums par Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

31.05.2016.

Preiļu novada dome informē, ka 2016. gada 26. maija domes sēdē /protokols Nr.9, 28.§/ tika pieņemts lēmums apstiprināt Preiļu novada Teritorijas plānojuma /TP/ 2016.-2031. gadam, kas sastāv no: Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Vides pārskata un Grafiskās daļas, izstrādāto redakciju un nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, ievietojot paziņojumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu TAPIS /Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma/, www.preili.lv, www.geolatvija.lv, laikrakstos “Preiļu novada vēstis” un “Vietējā”. Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2016. gada 6. jūnija līdz 18. jūlijam. Ar Teritorijas plānojuma izstrādāto redakciju var iepazīties un iesniegt priekšlikumu un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19 /2. stāvā/, Preiļos un  www.preili.lv, www.geolatvija.lv. Sanāksmes, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, norises laiks 2016. gada 25. jūlijs plkst. 17.00, Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19.

Domes sēdes protokola izraksts (PDF)

Paskaidrojuma raksts (PDF)

Pielikums Nr. 1. Ezeri Preiļu novadā (PDF)

Pielikums Nr. 2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti (PDF)

Pielikums Nr. 3. Preiļu novada teritorijā atrodošos Valsts aizsargājamo kultūraspieminekļu saraksts (PDF)

Pielikums Nr. 4. Ūdensapgādes urbumi Preiļu novadā (PDF) 

Pielikums Nr. 5. Preiļu novada ceļu saraksts (PDF)

Teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumi (PDF)

Vides pārskats (PDF)

Grafiskā daļa (kartes): 
Preiļi
(PDF) 
Aizkalnes pagasts (PDF) 
Pelēču pagasts (PDF)  
Preiļu pagasts (PDF) 
Saunas pagasts (PDF) 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.