28. aprīļa Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

28.04.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE  2016. gada 28. aprīlī plkst. 9.00, Preiļu novada domes sēžu zālē

Darba kārtība

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

 1. Par līdzekļu piešķiršanu Latgaliešu Kultūras biedrībai.
 2. Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Vieglatlētikas savienībai.
 3. Par līdzekļu piešķiršanu deju kopai “Gaida”.
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem.
 5. Par iesnieguma izskatīšanu.
 6. Par Preiļu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu.
 7. Par Preiļu novada pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 8. Par Preiļu novada pašvaldības 2015. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 9. Par SIA “Preiļu slimnīca”  2015. gada finanšu pārskatu.
 10. Par SIA “Preiļu saimnieks ”  2015. gada finanšu pārskatu.
 11. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, vidēja termiņa darbības stratēģiju.
 12. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu saimnieks”, vidēja termiņa darbības stratēģiju.
 13. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca”, vidēja termiņa darbības stratēģiju.
 14. Par saistošo noteikumu Nr. 2016/ apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
 16. Par apakšnomas līguma noslēgšanu.
 17. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 18. Par zemes gabala nomu pagaidu būves uzstādīšanai.
 19. Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu.
 20. Par struktūrvienību izveidi.
 21. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 22. Par Preiļu novada pašvaldības dalību Leader projektu konkursā.
 23. Par Preiļu novada attīstības programmas 2011.- 2017. aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.
 24. Par līdzekļu piešķiršanu.

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdes jautājumi

25. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
26. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
27.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
28.  Par Labklājības pārvaldes izveidi.
29.  Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora iecelšanu.
30.  Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes štatu saraksta apstiprināšanu.

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēdes jautājumi

31.  Par adreses un nosaukuma apstiprināšanu.
32.  Par nekustamā īpašuma sadali.
33.  Par Preiļu novada domes 2011. gada 31. marta lēmuma, protokols nr. 4. punkta 1.16.7. atcelšanu.

 

Domes priekšsēdētāja                                                    Maruta Plivda      

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2016.