Preiļu novada pašvaldība apstiprinājusi nolikumu sabiedriski nozīmīgu projektu līdzfinansēšanai

30.03.2016.

30. martā Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts nolikums “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”. Nolikums nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība turpmāk līdzfinansēs biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju aktivitātes un kā tiks kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek paredzēts sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Preiļu novadā vairākās jomās: izglītībā, kultūrā un mākslā, sportā, sociālajā jomā un veselībā, vides pasākumu realizēšanā. Vienam pretendentam līdzfinansējums tiek paredzēts 2000 eiro apmērā vienā budžeta gadā, ja projektam tiek piesaistīts finansējums no Eiropas Savienības vai citiem fondiem. Sabiedrībai īpaši nozīmīgu projektu līdzfinansēšanai, kuriem nepieciešamā līdzfinansējuma summa pārsniedz 2000 eiro, iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti atsevišķi piešķirtā budžeta ietvaros.

Nolikums paredz, ka pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt pretendents, kura juridiskā adrese ir Preiļu novadā, kas ir reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju reģistrā un kura pieteiktais projekts tiek realizēts Preiļu novadā. Saņemtos pieteikumus izvērtēs Preiļu novada pašvaldības deputāti domes komiteju sēdēs un pēc izvērtēšanas sniegs pretendentam atzinumu. Pēc pieteikuma apstiprināšanas pašvaldība slēgs līgumu ar pretendentu par piešķirto līdzfinansējumu.

Dokumentus līdzfinansējuma pieprasīšanai – pieteikumu un projekta tāmi – varēs iesniegt Preiļu novada domē darba laikā personīgi vai nosūtot pa pastu uz pašvaldības adresi: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301. Pieteikumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem, ja pretendents plāno piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas Savienības vai citiem fondiem, izskatīs mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

Preiļu novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ineta Liepniece informēja, ka nolikums ir apstiprināts, lai radītu vienotus kritērijus pretendentu darbības atbalstam, veicinot to aktivitāti uz sabiedrības interešu apmierināšanu vērstu projektu realizēšanai un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanai Preiļu novadā. Pašvaldības 2016. gada budžetā projektu līdzfinansēšanai līdzekļi paredzēti 20 000 eiro apjomā.

Nolikums “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, pieteikuma veidlapa, projekta tāmes veidlapa un atskaites veidlapa pieejami Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā “Pašvaldība – Domes noteikumi”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.