30. marta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

30.03.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES  SĒDE 2016. gada 30. martā plkst. 15.00, Preiļu novada domes sēžu zālē

Darba kārtība

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
3. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1”  rēķinu apmaksu
4. Par zemes iznomāšanu
5. Par Preiļu novada domes  nolikuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” apstiprināšanu
6. Par automašīnas atsavināšanu

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdes jautājumi

7. Par Preiļu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
8. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
9. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
10. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
11. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
12. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
13. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
14. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr. 1, grupa Nr.1 rindas apstiprināšanu
15. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1, grupa Nr. 2 rindas apstiprināšanu
16. Par sociālo dzīvokļu reģistra Nr.2 rindas apstiprināšanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēdes jautājumi

17. Par Preiļu novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas darba grupas nolikuma apstiprināšanu
18. Par projekta pieteikuma iesniegšanu Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”
19. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai
20. Par nekustamā īpašuma sadali
21. Par adreses piešķiršanu
22. Par nosaukuma piešķiršanu
23. Par ceļa servitūta dzēšanu

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2016.