Biedrība ” Preiļu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

14.03.2016.

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

 

Biedrība “ Preiļu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2016.gada 15.aprīļa līdz 2016.gada 16.maijam

Sludinājuma kopsumma

                            900 000.00 EUR

 

1.1.  rīcība: “Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai PRP teritorijā dažādās tautsaimniecības nozarēs – 250 000 EUR;

 

1.2.  rīcība: “Atbalsts uzņēmējdarbību veicinošām privātām iniciatīvām”  250 000 EUR;

 

2.1. rīcība: „Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai” – 50 000 EUR;

 

2.2. rīcība: „Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai” – 200 000 EUR;

 

2.3. rīcība: Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā” – 150 000.00 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

biedrība „Preiļu rajona partnerība”

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

 

Kontaktinformācija

Valija Vaivode, . Tālr. 22026684,

 e-pasts preilupartneriba@inbox.lv

 mājas lapas adrese: www.preilupartneriba.lv

 

Projekti iesniegšana

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukums 1, (tālr.22026684, 29208438).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

 

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrībā “Preiļu rajona partnerība”, adrese: Tirgus laukums 1, Preiļos, administratīvā vadītāja Valija Vaivode, tālr.22026684, e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv; un finanšu vadītaja Marija Švābe, tālr.29208438, marija.svabe@inbox.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā jaunumu sadaļā www.preilupartneriba.lv un novadu mājas lapās jaunumu sadaļā www.preili.lv , www.livani.lv , www.riebini.lv , www.varkava.lv, www.aglona.lv,  kā arī  laikrakstā “Novadnieks” un reģionālajā laikrakstā “Vietējā”. 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2016.