Apstiprināta Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2016. – 2021. gadam

11.03.2016.

Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2016.-2021.gadam ir izstrādāta saskaņā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības programmas 2013.-2033.g. virzieniem, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.g. un Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015. – 2020. g. rīcības virzieniem. Izmantoti apkopotie dati no Preiļu novada 2013. un 2014.gada jauniešu aptaujām.

Izstrādātājs: Jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne un Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”.

Vīzija – Preiļu novads ir jauniešiem labvēlīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem.

Noteiktas Jaunatnes politikas prioritātes (5 jomas) Preiļu novadā:

  1. jauniešu informētība,
  2. jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs,
  3. jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks,
  4. jauniešu sociālā drošība un veselība,
  5. jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība.

 

Iepazīties ar pilnu Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības programmas tekstu varēs Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv sadaļā “Jaunatne – Dokumenti”.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.