26. februāra Preiļu novada domes darba kārtība

26.02.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME 

 PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2016. gada 26.februārī plkst. 15.00

Preiļu novada domes sēžu zālē

Darba  kārtība

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

  1. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
  2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
  3. Par nedzīvojamo telpu nomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
  4. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
  5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par nekustamo īpašumu “Kodoli”
  6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
  7. Par zemes vienību iznomāšanu
  8. Par dzīvokļa pirkuma cenas samazināšanu
  9. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu

10.  Par grozījumiem Preiļu novada domes  mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā

11.  Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

12.  Par 2015.gada inventarizācijas rezultātiem

13.  Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu iegādi

14.  Par  līdzfinansējuma piešķiršanu Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja  projektu realizācijai

15.  Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Vieglatlētu savienībai

16.  Par  līdzfinansējuma piešķiršanu 

17.  Par situāciju ar Priekuļu pamatskolu

 

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdes jautājumi

 

18.  Par pabalsta piešķiršanu

19.  Par bērna piedzimšanas pabalstu

20.  Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada izglītības iestādēm

21.  Par  dzīvojamās platības maiņu

22.  Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu

23.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību

24.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu

25.  Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu

26.  Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

27.  Par Preiļu novada Sociālā dienesta reorganizācijas plānu

28.  Par komisijas ziņojumu

 

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēdes jautājumi

 

29.  Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām

30.  Par nekustamā īpašuma sadali

31.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

32.  Par platības apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0158 Preiļu novada Preiļu pagastā

33.  Par nekustamā īpašuma sadali

 

Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2016.