Apstiprināts Preiļu novada domes 2016. gada budžets

10.02.2016.

Pašvaldības prioritātes – atbalsts uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšana  

Pamatbudžeta ieņēmumi 

10. februārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2016. gadam, kas pamatbudžetā paredz plānotos ieņēmumus 8 491253 eiro apmērā, tai skaitā nodokļu ieņēmumus, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām, ieņēmumus par pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanu. Tā kā no iepriekšējā gada ir līdzekļu atlikums 377 231 eiro, izdevumi pašvaldības budžetā plānoti 8 868 484 eiro apmērā.

Ieņēmumu lielākā daļa tiek plānota no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 4 387 218 eiro, dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1 508539 eiro, mērķdotācijas no valsts budžeta – 1 144 859 eiro. Ieņēmumi 379 600 eiro apmērā paredzēti no maksas pakalpojumiem, 281 028 eiro – no nekustamā īpašuma nodokļa,  322 771 eiro apmērā ieplānots saņemt maksājumus no valsts budžeta (mūzikas un mākslas skolai, sporta izglītības programmām un brīvpusdienām 1.- 4. klašu izglītojamajiem). Ieņēmumi no norēķiniem ar pašvaldību budžetiem, ko galvenokārt sastāda ieņēmumi par citu pašvaldību skolēniem, kuri mācās Preiļu novada izglītības iestādēs – 231 200 eiro apjomā, dotācijas no valsts budžeta – 91 430 eiro, kur paredzēti līdzekļi asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs un asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem. 37 900 eiro šogad paredzēti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa, no pašvaldības īpašuma realizācijas un iznomāšanas paredzēts saņemt 12200 eiro.

Lielākie izdevumi – izglītībai

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu, un šogad tā sastādīs 4 359 238 eiro, tai skaitā valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 1 366349 eiro.  

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot apmēram 223041 eiro, proti, valsts budžeta mērķdotācija – 94269 eiro 1.- 4. klašu skolēnu ēdināšanai un pašvaldības finansējums – gandrīz 114 000 eiro nodrošinās arī ēdināšanu novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5. – 9. klašu skolēniem 100% apmērā un ēdināšanu novada dienas vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu skolēniem 50% apmērā. Šogad pirmo gadu pašvaldība ieplānojusi studējošiem novada jauniešiem stipendiju fondu 15 000 eiro apmērā. Līdzekļi paredzēti olimpiāžu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai, tradicionālajām dāvanām bērniem Ziemassvētkos, transporta kompensācijai bērniem un skolotājiem. No izglītībai ieplānotā finansējuma līdzekļi 62352 eiro apmērā paredzēti sporta aktivitātēm – čempionātu organizēšanai dažādos sporta veidos, balvu iegādei, treneru un tiesnešu atlīdzībai, inventāra nodrošināšanai sacensībām, pieaugušo un veterānu komandu dalībai Latvijas un starptautiskos čempionātos, sporta metodiķa atlīdzībai.

Finansējums teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai

Teritoriju apsaimniekošanai un labiekārtošanai šogad deputāti ir paredzējuši līdzekļus 853139 eiro apmērā. Līdzekļi ieplānoti ielu apgaismošanas izdevumiem un ielu apgaismošanas projektu izstrādei, lai uzlabotu ielu apgaismojumu Kooperatīva, Liepu, Valmieras ielās, Kalnu un Aglonas ielu krustojumā Preiļu pilsētā, Rīgas un Miera ielā Preiļu pagasta Līčos, Aizkalnes ciematā, Saunas pagasta Prīkuļu un Smelteru ciematos, Pelēču pagasta Pelēču ciematā. Paredzēti remontdarbi spēļu iekārtās bērnu laukumos, labiekārtošanas un uzkopšanas darbiem, pilsētā un pagastos, komunālās saimniecības uzturēšanai pagastos, novada attīstības tehnisko projektu un teritorijas plānojuma izstrādei. Pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, ieplānojusi līdzekļus energoauditu apmaksai daudzdzīvokļu māju siltināšanai.

Budžetā finansējums paredzēts arī tehniskā projekta izstrādei Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai. Savukārt daudziem nākotnē ieplānotajiem infrastruktūras un teritorijas labiekārtošanas projektiem finansējumu paredzēts piesaistīt no dažādiem investīciju projektiem.

Sociālā joma

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā paredzēti 952 795 eiro, no kuriem līdzekļi plānoti pakalpojumu centra „Līči”, novada Krīzes centra, pansionāta „Preiļi”, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai, pakalpojumiem par sociālo aprūpi mājās, atbalstam sociālajai nodrošināšanai, sociālo dzīvokļu uzturēšanai, līdzfinansējumam bērnu vasaras nometnēm un bērnu invalīdu nometnēm. Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības atbalsts paredzēts arī biedrībām – Invalīdu biedrībai, Represēto biedrībai, Pensionāru biedrībai, Kara veterānu biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo Savienībai. 

Pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, nodrošinot bērna piedzimšanas pabalstu, pabalstu zelta kāzu jubilejā, pabalstu dimanta kāzu jubilejā, pabalstu pensionāriem jubilāriem, kas sasnieguši 90 gadus un jubilāriem, kuri sasnieguši 100 gadus un vairāk.

Pašvaldības finansējums veselībai, atpūtai un kultūrai

Veselības aprūpei budžetā paredzētie līdzekļi 38904 eiro apmērā plānoti kā līdzfinansējums un ieguldījums SIA „Preiļu slimnīca”, atbalsts asins donoriem un Sarkanā Krusta komitejai, fizioterapeita pakalpojumiem novada izglītības iestādēs.

Atpūtas un kultūras pasākumiem šogad budžetā paredzēti līdzekļi 721280 eiro apjomā. Finansējums ieplānots dažādu pasākumu organizēšanai, kultūras iestāžu – kultūras namu, novada bibliotēku, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja – uzturēšanas izdevumiem, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Līdzekļi sabiedriskajai kārtībai, vadības dienestiem un biedrību projektiem

Vispārējiem valdības dienestiem, publicitātes nodrošināšanai šī gada budžetā paredzēti 925 440 eiro,  norēķiniem ar pašvaldībām ieplānoti 107729 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai iedalīts finansējums 114522 eiro apmērā, aizņēmumu un līzingu atmaksai plānoti 501 798 eiro, aizņēmumu procentu maksājumiem – 80 600 eiro.

Sadaļā «Ekonomiskā darbība» ieplānoti līdzekļi 124232 eiro apmērā, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam novadā – uzņēmējdarbības projektu atbalstam,  pieredzes apmaiņai, semināru apmaksai, jauniešu centra, tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai, atskurbtuves uzturēšanai un NVO aktivitāšu atbalstam.     

Speciālais budžets

Domes sēdē tika apstiprināts novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem, kopsummā 317289 eiro un naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 99688 eiro. Speciālā budžeta izdevumi apstiprināti 416977 eiro apmērā. Speciālo budžetu veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Pašvaldības budžets, salīdzinot ar 2015. gadu, šogad ir pieaudzis par 2,4%. Kā norāda Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, pašvaldības budžeta izdevumus ir ietekmējis valsts noteiktais minimālās algas palielinājums, līdz ar to daļa no pašvaldības budžeta pieauguma jānovirza atlīdzībai, pārējais – pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai un novada attīstības projektu īstenošanai. Preiļu novada pašvaldības prioritātes šogad būs atbalsts uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšana novadā.

Lai realizētu apjomīgākus projektus, arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados,  tiks piesaistīts Eiropas Savienības fondu projektu finansējums. Plašāku informāciju par pašvaldības 2016. gada budžetu skatiet pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 10.02.2016.