IELŪKOJOTIES PEDAGOGA DARBA “PŪRA LĀDĒ”…

25.01.2016.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu 1.pamatskolu 2016. gada  25. janvārī organizēja izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoru un klašu audzinātāju MK vadītāju profesionālās pilnveides semināru “METODISKĀ DIENA 2016” no cikla Labās Prakses Piemērs. Seminārā piedalījās Preiļu novada un Vārkavas novada izglītības iestāžu pedagogi.

Apliecinot augstu profesionalitāti un ieinteresētību dalīties darba pieredzē, pedagogi prezentēja savas pieredzes stāstus interešu izglītības un audzināšanas darba jomās:

  • Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Ingūna Patmalniece stāstīja par skolas darba organizāciju “Vērtības skolā”;
  • Preiļu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Katrīna Tarasova sniedza ieskatu klases stundu ciklā “Vairo savu pašapziņu”;
  • Preiļu 1.pamatskolas matemātikas skolotāja Mairita Grišule prezentēja metodiskos materiālus klases kolektīva izpētei un pozitīvas mācību motivācijas veicināšanai.
  • Preiļu 1.pamatskolas skolotāja Ieva Babre stāstīja kā veidojas “5.c klases portrets”;
  • Par klases tradīcijām un metodiskajām idejām “Mācīšanās ieradumi un attieksme” stāstīja Preiļu 1.pamatskolas skolotāja Irēna Barone;
  • Pelēču pamatskolas skolotāja Marija Zīmele dalījās pieredzē “Iz audzināšanas darba…”;
  • Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas skolotāja Inta Vilcāne stāstīja par pasākuma “Imantam Ziedonim – 80” norisi;
  • Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Ērgle iepazīstināja semināra dalībniekus ar dažādos gados tapušajiem pārgājienu aprakstiem;
  • Par skolas muzeja lomas nozīmi (un iespējām) audzēkņu patriotiskajā audzināšanā stāstīja Preiļu 2.vidusskolas muzeja pedagoģe Valentīna Maksimova.

Skolotāji tika aicināti uz semināru līdzi paņemt kādu senu, pat ļoti senu metodisko materiālu. Aicinājumam atsaucās Vārkavas vidusskola, Vārkavas pamatskola, Pelēču pamatskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 2.vidusskola, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, Preiļu 1.pamatskola. Līdzpaņemtie materiāli ”No pūra lādes” rosināja aizdomāties, kā tas bija, kad nebija IT tehnoloģiju, bet metodiskos materiālus veidoja krāsainus, interesantus un radošus.

Semināra dalībnieki apskatīja arī Preiļu 1.pamatskolas pedagogu metodisko materiālu un skolēnu radošo darbu izstādi. Skolas pastāvēšanas 20 gados ir veidojušies daudzveidīgi metodisko un projektu darbu, vēsturisko un dažādu citu materiālu krājumi. Izstāde ir kā aicinājums ielūkoties pedagoga darba “pūra lādē”, gūt jaunas atziņas vai vienkārši domās paceļot skolas vēsturē…

Organizējot profesionālās pilnveides izglītojošo semināru interešu izglītības un audzināšanas darba jomās, ieguvēji ir gan pedagogi, gan izglītojamie. Skolotāji tiek rosināti meklēt jaunus akcentus un risinājumus, piedāvāt daudzveidīgas skolēna un pedagoga sadarbības iespējas, mācību vidē ieviest radošumu un oriģinalitāti, pielietot modernās tehnoloģijas, veidot  prezentācijas savas profesionālās darbības un skolas  popularizēšanai.

Semināra noslēgumā dalībnieki apsprieda un vienojās par konkursa “Mans klases audzinātājs 2016”, kas notiks 2016.gada februārī-maijā, norisi un noteikumiem.

Metodiskās dienas 2016 organizatori pateicas visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu, radošām idejām, kā arī  izglītības iestādēm – par sniegto atbalstu, veicinot pedagogu metodisko izstrādņu veidošanu un apzinot pedagogu metodiskā darba pieredzi. Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune izsniedza apliecinājumus pedagogiem par aktīvu līdzdalību un savas pieredzes popularizēšanu.  

Digna Prodniece,
klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.