Par dzīvojamo māju apsaimniekošanu

26.01.2016.

SIA “Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apsaimniekošanas maksa ir noteikta 38,4 centi par kvadrātmetru.

Skaidrojot, kā apsaimniekošanas maksa tika noteikta, jāsāk ar to, ka apsaimniekošanas maksas apmērs (27 santīmi par kvadrātmetru) tika apstiprināts 2007. gada 20. jūlija Preiļu novada domes sēdē un stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī. Taču šis domes lēmums zaudēja spēku 2008. gada 12. decembrī, kad stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, kuri joprojām ir spēkā. SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apsaimniekošanas maksas apmērs nav ticis mainīts.

Agrāk apsaimniekošanas maksas aprēķinā tika plānots uzkrājumu fonds — 5 santīmi par kvadrātmetru, ko dzīvokļu īpašnieki ar kopsapulces lēmumu varēja izlietot remontdarbiem, savukārt 22 santīmi par kvadrātmetru tika paredzēti daudzdzīvokļu ēkas un piegulošās teritorijas uzturēšanai. Tagad mājas uzkrājumu veidošanas sistēma ir mainījusies. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem visa summa, kas netiek iztērēta kārtējo mājas uzturēšanas un apkopes darbu veikšanai, paliek uzkrājumā nākamajiem periodiem. Šī summa vienai daudzdzīvokļu mājai aug ātrāk, citai lēnāk, atkarībā no mājas tehniskā stāvokļa. Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ar balsu vairākumu var pieņemt lēmumu, kādiem remontdarbiem uzkrājuma naudu izlietot.

SIA “Preiļu saimnieks” katru gadu publicē paziņojumus, ka no 1. aprīļa Komunālo maksājumu norēķinu daļā N.Rancāna ielā 3a, Preiļos, var iepazīties ar aizvadītā gada pārskatu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tāpat dzīvokļu īpašnieki var griezties SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2 ar iesniegumu, lai saņemtu pārskatu par savas mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Joprojām ne visiem dzīvokļu īpašniekiem ir skaidrs, kā šī apsaimniekošanas maksa tiek izlietota, tādēļ turpinājumā tiek sniegts skaidrojums un ir uzskaitīti būtiskākie pamatdarbi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek veikti šo līdzekļu ietvaros, taču jāatceras, ka katrai mājai tiek veikta individuāla pieeja, vadoties pēc apstākļiem, tādēļ veicamie darbi var atšķirties.

–       Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana un labiekārtošana:

  • mājai piesaistītais zemes gabals (ielas un ietves uzkopšana, atkritumu konteineru laukumu uzkopšana, zālienu kopšana, zāles pļaušana, krūmāju, koku kopšana un apgriešana, bērnu rotaļu laukumu uzkopšana u.c. darbi pēc nepieciešamības);
  • citi piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi (sētnieku darba izmaksas, lapu un zaru izvešana, lāsteku un sniega tīrīšana no jumta, deratizācija u.c.).

–       Dzīvojamās mājas tehniskā apkope, uzturēšana, remonti:

  •  ūdensvada un kanalizācijas sistēma (sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana un apsekošana, tīrīšana, regulēšana; kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana, ūdensvadu skalošana, sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām u.c.);
  •  siltumapgādes sistēma (sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana; sistēmas ieregulēšana, uzsākot apkures sezonu; sistēmas skalošana, noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana, siltumskaitītāju darbības uzraudzība, to rādījumu nolasīšana un fiksēšana; temperatūras fiksēšana dzīvokļos, siltumvadu pārbaude, atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa, sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām u.c.);
  •  elektroapgādes sistēma (sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana, elektrosadales skapja un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, armatūras, slēdžu, pārbaude un nomaiņa u.c.);
  •  mājas konstruktīvie elementi (koplietošanas telpu, logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana; jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu apsekošana; fasādes, balkonu, lodžiju un nojumes apsekošana; dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude, konstruktīvo elementu kārtējie remonti, avārijas dienesta pakalpojumi u.c. darbi pēc nepieciešamības).

–       Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi:

  • finanšu uzskaite, juridiskie pakalpojumi, lietvedība, administratīvie izdevumi.

Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2016.