Notiek dzīvokļa īpašuma A. Upīša ielā 3-60 elektroniskā izsole

21.01.2016.

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 3-60, Preiļos, Preiļu novadā,  ar kadastra Nr. 7601 900 2120.      

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma  kopplatībā 36,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma 368/26602  piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kad. Nr. 7601 006 1930). 

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 2000,00 un izsoles sākumcena  EUR  1500,00. Izsoles solis EUR 100,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2. izsolē, jāiemaksā līdz 2016. gada 10. februārim ZTI  L. Solovjovas reģ. Nr. 08046611453, depozītu kontā  LV69TREL9199104001000 Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., EUR 200,00, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums — 2016. gada 21. janvārī plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums un laiks — 2016. gada 22. februārī plkst.10.00. 

Tālr. uzziņām  64624889, 26111586. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

 

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2016.