No 9. – 25. februārim tiek organizēti Bilances Akadēmijas semināri

09.02.2016.

9. februāris. Seminārs: Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju gada pārskati par 2015. gadu

1. Biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju grāmatvedības un pārskatu tiesiskais regulējums.
2. Gada pārskats (apjoms, forma, saturs).
3. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajās organizācijās.
4. Nevalstisko organizāciju darbības nodokļu riski.
5. Atbildes uz jautājumie

Dr. oec. Gaida Kalniņa, SIA Gaidas Kalniņas audits valdes locekle, zvērināta revidente

Skatīt pilnu programmu!

 

 
  

16. februāris. Seminārs: Aktuālais PVN piemērošanā, tipiskākie problemātiskie jautājumi, to risināšana PVN piemērošanai darījumos ar ārvalstu uzņēmumiem. Dažādu situāciju analīze

1. Preču piegādes darījumi uz ārvalstīm;
2. Preču iegādes darījumi no ārvalstīm;
3. Pakalpojumu sniegšanas darījumi ārvalstu darījumu partneriem;
4. Pakalpojumu saņemšanas darījumi no ārvalstu darījumu partneriem;
5. Nosacījumi, pēc kuriem tiek noteikta darījuma vieta un piemērojamā nodokļa likme;
6. Darījumu uzrādīšanas kārtība PVN deklarācijā un tās pielikumos;
7. Nodokļa rēķinu noformēšanas un izrakstīšanas nosacījumi;
8. Dažādas situācijas un piemēri;
9. Atbildes uz jautājumiem

Semināra vadītājs:Jevgēnijs Bespaļko, nodokļu konsultants, konsultantfirmas Nodokļu drošības centrs speciālists nodokļu jautājumos

Skatīt pilnu programmu!

 

 

 
  

17. februāris. E-Seminārs: Aktuālais iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanai autoratlīdzībai, personāla nomai un komandējumiem

1. IIN piemērošana autoratlīdzībai.
2. Personāla noma.
3. Komandējumi un darba braucieni
4. Atbildes uz jautājumiem.

Semināra vadītājs:

Dzintars Kobitjevs, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes Tiešo nodokļu metodikas daļas galvenais nodokļu inspektors

Skatīt pilnu programmu!

 

 
  

18. februāris. Seminārs: Jaunākie grozījumi PVN likumā

1. Izmaiņas priekšnodokļa atskaitīšanā par vieglajām automašīnā
2. Īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, klēpjdatoru, planšetdatoru (tajā skaitā plaukstdatoru) un integrālās shēmas ierīču piegādēm, sākot ar 01.04.2016.
3. PVN piemērošanas dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem, sākot ar 01.07.2016.
4. Citi grozījumi.
5. Atbildes uz jautājumiem.

Semināra vadītāja:Marina Kuzenko, VID Nodokļu pārvaldes Netiešo nodokļu metodikas daļas vadītāja

Skatīt pilnu programmu!

 

 

 
  

23. februāris. Seminārs: Svarīgākie jaunumi nodokļu tiesībās no 2016.gada budžeta iestādēm, valsts iestādēm un to kapitālsabiedrībām

1. Aktualitātes iedzīvotāju ienākuma nodoklī 2016.gadā
Neapliekamais minimums, atvieglojumi, neapliekamie ienākumi. Aktuālie jautājumi par fiziskai personai izmaksātiem ienākumiem.
2. Aktuālie jautājumi Par valsts sociālo apdrošināšanu.
3. Būtiskākie jaunumi PVN piemērošanā arī budžeta iestādēm
– Īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, klēpjdatoru, planšetdatoru (tajā skaitā plaukstdatoru) un integrālās shēmas ierīču piegādēm, sākot ar 01.04.2016.;
– Izmaiņas īpašā režīma piemērošanā kokmateriālu piegādēm.
4. Atbildes uz jautājumiem.

Semināra vadītāja:Sarmīte Kirhnere, nodokļu konsultante, biedrības Nodokļu maksātāju atbalsta centrs valdes priekšsēdētāja, ilggadīga darba pieredze VID

Skatīt pilnu programmu!

 

 
  

24. februāris. E-Seminārs: Gada pārskats par 2015. gadu

1. Gada pārskata sastādīšanas regulējums likumdošanā:
1) gada pārskata sastāvs;
2) pārskata sastādīšanas principi, ierobežojumi, atbrīvojumi.
2. Bilances posteņu inventarizācija;
1) pamatlīdzekļu pārklasifikācija;
2) pamatlīdzekļu pārvērtēšana;
3) krājumu posteņu inventarizācija;
4) krājumu zudumu normas;
5) debitoru parādu novērtējums;
6) šaubīgie un bezcerīgie debitori;
7) naudas līdzekļu inventarizācija;
8) pašu kapitāla noteikšana;
9) nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi;
10) neizmaksātās dividendes;
11) uzņēmuma rezerves, to veidošana un uzrādīšana;
12) uzkrājumu veidošana;
13) kreditoru parādu inventarizācija;
14) ilgtermiņa un īstermiņa parādi, to uzrādīšana.
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšana.
4. Pielikumā norādāmā informācija.
5. Vadības ziņojums.
6. Atbildes uz jautājumiem.

Semināra vadītāja: Inga Pumpure, Finanšu vadības Maģistre, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, Grāmatvedības un nodokļu konsultante, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente

Skatīt pilnu programmu!

 

 

 
  

25. februāris. Seminārs: Aktuālie jautājumi 2015. gada UIN deklarācijas sagatavošanā

1. 2015. gada uzņēmumu ienākuma nodokļa jaunās deklarācijas veidlapas un tās pielikumu sagatavošanas kārtība.
2. Ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana.
3. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi.
4. Apliekamā ienākuma koriģēšana, veicot darījumus starp saistītiem uzņēmumiem.
5. Norēķini ar nerezidentiem un to uzrādīšana deklarācijā.
6. Uzkrājumu veidošana un bilances aktīvu pārvērtēšana, to ietekme uz uzņēmumu apliekamo ienākumu
7. Bezcerīgo parādu norakstīšanas kārtība. Šaubīgie un cedētie debitoru parādi.
8. Izmaiņas UIN likumdošanā, kas attiecas uz 2015. gadu.
9. Tipiskākās kļūdas UIN deklarācijas aizpildīšanā.
10. Atbildes uz jautājumiem.

Semināra vadītāja: Viktorija Usoviča, zvērināta revidente

Skatīt pilnu programmu!

 
Pēdējās izmaiņas: 09.02.2016.