28. janvāra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

28.01.2016.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE 2016. gada 28. janvārī plkst. 15.00, Preiļu novada domes sēžu zālē

Darba  kārtība

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
  2. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
  3. Par zemes vienību iznomāšanu
  4. Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā
  5. Par neapdzīvojamo telpu apakšnomu
  6. Par Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 2015. gadā
  7. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2016/1 „Grozījumi Nr.6  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr. 1 „Par Preiļu novada 2015. gada pamatbudžetu”
  8. Saistošie noteikumi Nr. 2016/2 „Grozījumi  Nr.1  „Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2  „Par speciālo budžetu 2015. gadam ”

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

9. Par pabalstu 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimenei
10.  Par Andas Mihailovas iesnieguma izskatīšanu
11.  Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā
12.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
13.  Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
14.  Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
15.  Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
16.  Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
17.  Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai
18.  Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
19.  Par  sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
20.  Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu  
21.  Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali starp novada izglītības iestādēm
22.  Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm 2016.gada janvārī-augustā
23.  Par grupu komplektēšanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
24.  Par Preiļu Galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumu izmaiņām
25.  Par Preiļu Galvenās bibliotēkas izmantošanas noteikumu precizēšanu un papildināšanu
26.  Par grozījumiem Preiļu novada domes 2011.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2011/02 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”

 Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēdes jautājumi

27.  Par Preiļu novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
28.  Par adreses piešķiršanu
29.  Par platības apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7658 005 0290 un 7658 005 0291 Preiļu novada Preiļu pagastā
30.  Par nekustamā īpašuma sadali
31.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Domes priekšsēdētāja                                                                                Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 28.01.2016.