Sociālā dienesta Krīzes centrā notiek reorganizācija

04.01.2016.

Pagājušā gada decembra domes sēdē deputāti vēlreiz atgriezās pie jautājuma par Sociālā dienesta Krīzes centru, izskatot jautājumu par izmaiņām štatos ne tikai Krīzes centrā, bet arī pakalpojumu centrā “Līči”. Ar balsu vairākumu tika atbalstīts iesniegtais priekšlikums par štatu samazināšanu Krīzes centrā un pakalpojuma centrā “Līči”. Ar šī gada 1. janvāri pakalpojumu centrā “Līči’ tika apstiprinātas 0,5 telpu administratora štata vienības, 4 ēkas dežurantu vienības un 1,2 vienības apkopēja slodzes. Savukārt Krīzes centrā deputāti apstiprināja Krīzes centra vadītāja 0,25 vienības, sociālā darbinieka 0.7 vienības, 4 vienības Sociālo audzinātāju, vienu apkopēja štata vienību un 0,2 psihologa štata vienības. Sakarā ar Krīzes centra reorganizāciju 0,3 psihologa vienības tika apstiprinātas Preiļu novada Bāriņtiesai. 

Lēmums par Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra reorganizāciju tika pieņemts 2015. gada 26. novembra Preiļu novada domes sēdē. Deputāti bija saņēmuši Sociālā dienesta vadītājas Diānas Vucānes priekšlikumu par Krīzes centra slēgšanu, pamatojoties uz to, ka  vienošanās par projekta “Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” īstenošanu paredzēja pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu pašvaldībā tikai līdz 2015. gada 31. decembrim.

Pēc Krīzes centra darbības izvērtēšanas tika konstatēts, ka pašvaldībā jebkurā laikā var būt nepieciešamība pēc tūlītējas palīdzības krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un tādēļ ir lietderīgi saglabāt Krīzes centru un tā sniegto pakalpojumu. Izvērtējot situāciju, tika iesniegts priekšlikums samazināt Krīzes centrā vietu skaitu līdz divām istabiņām un daļu no telpām – 20 vietas – atdot pakalpojumu centra “Līči” vajadzībām, vienlaicīgi nodarbinot šobrīd Krīzes centrā strādājošo personālu kā apkalpojošo personālu pakalpojumu centrā “Līči”. Izvērtējot Krīzes centra darbības ekonomisko pamatojumu, tika konstatēts, ka reorganizācija dotu iespēju samazināt pašvaldības budžeta līdzekļus Krīzes centram par  33 123 eiro gadā pie nosacījuma, ka telpas tiek pilnībā izmantotas, pieaugot klientu skaitam pakalpojumu centrā “Līči”, jo šobrīd ir pieaudzis pieprasījums pēc šāda pakalpojuma.

Saskaņā ar Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra nolikumu, kas  apstiprināts 2014. gada 22. decembrī, Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrs ir Sociālā dienesta izveidota struktūrvienība, kuras mērķis ir diennakts sociālās rehabilitācijas un īslaicīgas psiholoģiskās un cita veida palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušām personām. Pakalpojumu centrs “Līči” izveidots, lai sniegtu mājokļa pakalpojumu  trūcīgām un mazturīgām personām vai ģimenēm, kurām ir daļēji zudušas pašapkalpošanās spējas.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 04.01.2016.