Asistenta pakalpojuma saņemšana Preiļu novadā

28.12.2015.

2015. gada decembrī asistenta pakalpojumu saņem 74 klienti un ir nodarbināti 70 asistenti. Diemžēl jāatzīst, ka Sociālajā dienestā vēršas aizvien vairāk klientu ar invaliditāti. Sociālais dienests atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” piešķir asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) ir izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir šādām personām:

 • bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst kritērijiem invaliditātes noteikšanai (Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1209 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 2.pielikuma „Kritēriji invaliditātes noteikšanai un atzinuma izsniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību personām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai” 2.daļa);
 • pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus.

VDEĀVK sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja persona ar invaliditāti atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

 • noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
 • noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
 • slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās;
 • abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
 • garīgās veselības traucējumi.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz:darbu un atpakaļ;

 • izglītības iestādi un atpakaļ;
 • augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem);
 • dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ:
 • dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
 • ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta un saņemtu ārstniecības pakalpojumu;
 • brīvā laika pavadīšanas vietām, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
 • dažādām institūcijām, saņemtu pakalpojumu un nokļūtu atpakaļ.

 Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē (tas nav pabalsts vai piemaksa pie pensijas, ko saņem persona ar invaliditāti vai tās ģimenes locekļi). Asistenta pakalpojumu piešķir līdz 40 stundām nedēļā, izvērtējot konkrēto personas situāciju. Asistents apmaksas saņemšanai, katra mēneša beigās, vai nākošā mēneša pirmajā darba dienā iesniedz Sociālajā dienestā atskaiti par paveikto darbu.

No 2016. gada mainās asistenta pakalpojuma piešķiršanas kritēriji un līdz ar to stingrāk tiek vērtētas klienta aktivitātes, ko ar savu parakstu un zīmogu apliecina iestādes. Iestādes/ institūcijas darbinieks, ārsts drīkst apliecināt veikto asistenta darbu tikai tad, ja konkrēto personu ar invaliditāti ir pavadījis viņa asistents.

Piemēram, ja asistents viens pats klienta vārdā ierodas pie ārsta pēc receptes vai bibliotēkā izņemt grāmatas, tad šajā gadījumā ārsts, darbinieks nav tiesīgs apliecināt, ka iestādi apmeklējis invalīds kopā ar asistentu.

Asistenta pakalpojuma administrēšana ir diezgan sarežģīta un laikietilpīga, Preiļu novada Sociālais dienests joprojām meklē darbinieku, kurš veiktu asistenta pakalpojuma administrēšanu novadā. Esošajā situācijā asistentiem un klientiem aicinu būt saprotošiem un pacietīgiem, noformējot pakalpojuma saņemšanu Preiļu novadā 2016. gadam.

Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 28.12.2015.