Nākošajā gadā sāksies Preiļu pils atjaunošanas būvdarbi

18.12.2015.

18. decembra Preiļu novada domes sēdē ar deputātu balsu vairākumu tika nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju veikšanai pašvaldību būvprojekta “Preiļu pils atjaunošana 1. kārtas 1. un 2. etaps” realizācijai.

Būvdarbu finansēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 492 853 eiro ar PVN. Aizņēmums tiks ņemts uz 25 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu dome nolēma veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2016. gada jūnija mēnesi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar novada domes budžetu.

Preiļu pils tehniskā projekta daļu 1. kārtas atjaunošanas būvdarbiem aktualizēja SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Preiļu pils atjaunošanas 1. kārtas 1. un 2.etapa būvdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veiks SIA “Preiļu celtnieks”. Būvdarbu līguma summa sastāda 492 853 eiro ar PVN.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka Preiļu pils renovācijas būvdarbus ieplānots sadalīt vairākos etapos. Pirmajā kārtā paredzēts veikt pils fasādes un jumta renovācijas darbus, ieplānota arī pilij piegulošās teritorijas un piebraucamā ceļa labiekārtošana un . Iespējams, ka varētu izprojektēt arī 1. stāva telpas, kam finansējums iezīmēts ERAF projektā ar specifisko atbalsta mērķi (SAM) 5.5.1., kas paredz saglabāt un aizsargāt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Preiļu novada pašvaldība projektā iesaistīsies ar citiem partneriem no Latgales – Daugavpils novadu un pilsētu, Krāslavas, Ludzas un Aglonas novadiem.

Preiļu novada domē jau ir notikušas vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, un Preiļu muižas kompleksa projekta darba grupa ir apkopojusi idejas, kādiem mērķiem varētu tikt paredzētas telpas atjaunotajā Preiļu pils kompleksā. Vairāki aktivitāšu scenāriji ietverti arī Preiļu novada tūrisma marketinga stratēģijā. Restaurētajās pils telpās nākotnē varētu būt vieta gan vietējam kultūrvēsturiskajam mantojumam, gan darījumu centram. Pamatojoties uz apkopotajām idejām, SIA Konsorts” šobrīd veic tirgus pētījumu Preiļu novada investīciju objektam “Preiļu muižas kompleksa pils un parks”, un ar pirmo izstrādāto variantu projekta darba grupa un pašvaldības vadība tiks iepazīstināta jau 23. decembrī.  

Šobrīd jau ir redzējums, ka pēc pirmās kārtas būvdarbu pabeigšanas pils fasādes apskate būtu pieejama tūristiem un Preiļu ciemiņiem. Pilij piegulošajā parka teritorijā varētu rīkot dažādus pasākumus – amatnieku un mājražotāju gadatirgus, koncertus, svētkus -, jo, noslēdzoties būvdarbu pirmajai kārtai, pils ārpuse iegūtu jaunu un pievilcīgu izskatu.  

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.12.2015.