18. decembra Preiļu novada domes sēdes darba kārība

18.12.2015.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2015. gada 18. decembrī plkst. 15.00 Preiļu novada domes sēžu zālē

Darba  kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par izmaiņām štatos
 2. Par sadarbības līgumu ar Riebiņu novada pašvaldību tūrisma jomā
 3. Par  aizņēmuma  ņemšanu   pašvaldību  būvprojekta “Preiļu pils atjaunošana 1. kārtas 1. un 2. etaps” realizācijai
 4. Par pašvaldības dzīvokļu reģistrāciju zemesgrāmatā
 5. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma izbeigšanu
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 7. Par pašvaldības dzīvokļa nodošanu atsavināšanai
 8. Par zemes vienību iznomāšanu
 9. Par Preiļu novada domes līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās un vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu tām
  10.  Par biedrības „Preilēniešu nams”  rēķinu apmaksu
  11.  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2015/16 „Grozījumi Nr.5  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada  2015. gada pamatbudžetu”

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

12.  Par grozījumiem Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra nolikumā
13.  Par grozījumiem Preiļu novada Sociālā dienesta nolikumā
14.  Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
15.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
16.  Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
17.  Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu
18.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

19.  Par sūdzības izskatīšanu
20.  Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
21.  Par nekustamā īpašuma sadali
22.  Par platības apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0219 Preiļu novada Preiļu pagastā

Domes priekšsēdētāja                                                                                Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 18.12.2015.