Pašvaldība precizē prioritāri atjaunojamo ceļu sarakstu

26.11.2015.

Preiļu novada domes sēdē tika precizēts ceļu saraksts, kurā ietverti renovācijai paredzētie lauku ceļi pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.  Atjaunojamo ceļu sarakstā ir iekļauti Preiļu novada lauku teritoriju ceļi no visiem novada pagastiem:

  • Preiļu pagastā: Daugavieši – Madaras – 1.5 km; Anspoki – Štolderi – 3.46 km,
  • Saunas pagastā: Lielie Purmaļi – Lielie Anspoki – 1km /asfaltbetona segums/: Betišķi – Jašore – 3,78 km: Lielo Anspoku ceļš – 1,71km /asfaltbetona segums/,
  • Pelēču pagastā: Arendole – Pelēči – 7.91 km; Kurmi – Omolka – 2.45 km; Aizkalne – Anenhofa – Maskaviciški – Zapori – 4.47 km,
  • Aizkalnes pagastā: Aizkalne – Maskaviciški – Zapori – 1.58 km; Rinči – Gorlišķi – Raudavka – 3.27 km; Gaigalova-Gaigalova – asfaltbetona segums – 0.420 km.

Pārbūvei paredzēto prioritāro ceļu saraksts pašvaldībā ir sastādīts, vadoties no iedzīvotāju ieteikumiem un pārrunājot jautājumu ar pagastu pārvalžu vadītājiem. Vai visi dome sēdē apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti, to parādīs tehniskie projekti, kuru izstrādei tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums pašvaldībā. Preiļu novadam pieejamais finansējums sastāda 1,11 miljonus eiro. Visiem novada pagastiem līdzekļi tiks sadalīti vienādi. Ceļu garumi tiks precizēti, izstrādājot ceļu pārbūves tehniskos projektus.

Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” paredz sniegt atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai.  Pamatojoties uz 2015. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti trīs svarīgākie objektu atlases kritēriji pasākuma īstenošanai:

  • grants ceļu pārbūve, kas ražotājiem nepieciešami lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, ņemot vērā uzņēmēju skaitu, kuriem ceļš ir aktuāls,
  • prioritāte atbalsta saņemšanai ir ceļiem atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, sabiedriskajās apspriešanās izvirzītajiem priekšlikumiem,
  • prioritāte ir arī integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2015.