26. novembra Preiļu novada domes sēdes darba kārība

26.11.2015.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2015. gada 26.novembrī plkst. 15.00

Darba  kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

  1. Par līdzekļu piešķiršanu
  2. Par pašvaldības dzīvokļu remonta izdevumu segšanu
  3. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
  4. Par novada domes 2015.gada 26.marta lēmuma Nr. 5. 5§ atcelšanu
  5. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
  6. Par zemes vienības iznomāšanu
  7. Par finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei
  8. Par dzīvojamo māju kopīpašuma domājamām daļām
  9. Par Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcijas izstrādi 2015.-2025.gadam

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

10. Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā
11. Par Preiļu novada pašvaldības pansionāta “Preiļi” nolikuma apstiprināšanu
12. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
13. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
14. Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
15. Par  sociālās dzīvojamās platības maiņu
16. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

17. Par adreses maiņu
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
19. Par nekustamā īpašuma sadali
20. Par precizējumiem lēmumprojektā “Par ceļu pārbūves tehnisko projektu izstrādi pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””

Domes priekšsēdētāja                                                                                  Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2015.