Piešķir finansējumu tehniskā projekta izstrādei

29.10.2015.

29. oktobra domes sēdē, pamatojoties uz aktualizēto Investīciju plānu pie Preiļu novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 23. punktu un 2. pielikumu, Ministru kabineta noteikumu projekta „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 2. pasākumu: Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes centros, deputāti nolēma paredzēt 2016. gada novada pašvaldības budžetā finansējumu 23 595 eiro apmērā (ar PVN) tehniskā projekta izstrādei „Rīgas ielas un Brīvības ielas posmu atjaunošanai un apļveida krustojuma izbūvei, Preiļos.”

Līguma rezultātā tiks izstrādāta ieceres dokumentācija (būvprojekts minimālā sastāvā) būvatļaujas saņemšanai Preiļu pilsētas Rīgas ielas brauktuves seguma atjaunošanai, posmā no Brīvības ielas līdz Preiļu pilsētas robežai (posma garums 740 m), Brīvības ielas atjaunošanai, posmā no apvedceļa līdz pilsētas robežai (posma garums 850 m) un apļveida krustojuma izbūve Brīvības, Rīgas ielas un apvedceļa krustojumā. Savukārt pēc būvprojekta minimālā sastāva apstiprināšanas tiks izstrādāts esošā objekta tehniskais projekts.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2015.