Tiks izstrādāta Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcija 2015. – 2025. gadam

26.11.2015.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu, Preiļu novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 2014. gada 22. decembra domes sēdē apstiprināto Investīciju plānu, plānotajām pašvaldības investīcijām SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros, kārtējā domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu izstrādāt Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepciju 2015. – 2025. gadam, uzdodot Preiļu novada domes izpilddirektoram organizēt konsultatīvā pakalpojuma iepirkuma procedūru.

Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcijas darba mērķis ir veikt ekonomisko un finansiālo analīzi pilsētas esošajai siltumapgādes sistēmai un dot uzdevumus par siltumenerģijas ražošanas procesu virzību un sadali nākotnē, pamatojoties uz esošajiem siltuma avotiem (SIA “Preiļu saimnieks”, AS “Preiļu siers”, SIA „Preiļu enerģētika”)  un sadalošajiem tīkliem, ņemot vērā pilsētas lietotāju skaitu un sadaloši tīklu attīstības perspektīvas. Rezultātā, pamatojoties uz esošās situācijas analīzi un iespējamajiem risinājumiem  siltumapgādē, tiks izstrādātas stratēģiskas vadlīnijas, kurās būs noteikti siltumapgādes attīstības mērķi un uzdevumi.

Dokumentā tiks izvērtēti un apskatīti dažādi aspekti – Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas esošās situācijas analīze un novērtējums; siltuma avotu tehniskais stāvoklis, lietderības koeficients, jaudas atbilstība slodzei, saražotās un realizētās siltumenerģijas pašizmaksa, ilgtermiņa siltuma patēriņa un tarifa prognoze; siltumtīklu tehniskais stāvoklis un siltuma zudumu novērtējums; temperatūras režīmi, hidrauliskā modulēšana, apkalpojošās zonas paplašināšana, maksimālo apkures un karstā ūdens slodžu novērtējums, iekšējo siltuma apgādes sistēmu problēmu risināšana; ēku energoefektivitātes novērtēšana; attīstības variantu aprēķinu moduļi un projekta finanšu analīze atbilstoši LR Ekonomikas ministrijas prasībām, kā arī riska faktoru analīze.

Koncepciju paredzēts izstrādāt līdz 2016. gada 29. februārim.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2015.