29. oktobra Preiļu novada domes sēdes darba kārība

29.10.2015.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE                            

2015. gada 29. oktobrī plkst. 15.00

Darba  kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par  līdzekļu piešķiršanu  Lilijai Livmanei
 2. Par  līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Nīdermuižas draudze”
 3. Par  līdzekļu piešķiršanu jauniešu centram “Četri”
 4. Par sociālā darbinieka 1 likmes apstiprināšanu Preiļu novada sociālajā dienestā
 5. Par finansējuma piešķiršanu sociālā dienesta speciālistu apmācībām
 6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
 7. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu
 9. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai
 10. Par Preiļu novada būvvaldes vadītāja apstiprināšanu amatā
 11.  Par AS “Sadales tīkls” piedāvājumu
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 13. Par finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei
 14. Par iepirkumu Būvdarbu veikšanai
 15. Par autobusa iegādi skolēnu pārvadāšanai
 16. Par ceļu uzturēšanas tehnikas iegādi
 17. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2015/13 „Grozījumi Nr.4  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.1„Par Preiļu novada  2015. gada pamatbudžetu”
 18. Par  izmaiņām Preiļu 2. vidusskolas   štatu sarakstā

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

19.  Par bērna piedzimšanas pabalstu
20.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
21.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
22.  Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
23.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
24.  Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu  
25.  Par atteikšanos no pašvaldības Dzīvojamās platības
26.  Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
27.  Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
28.  Par apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

29.  Par sūdzības izskatīšanu
30.  Par SIA ”PIROTEKS BALT” iesnieguma izskatīšanu
31.  Par saistošo noteikumu Nr.2015/11  apstiprināšanu
32.  Par “Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” noteikumu jaunā redakcijā apstiprināšanu
33.  Par autobusa iegādi skolēnu pārvadāšanai
34.  Par izmaiņām Preiļu novada Teritorijas plānojuma darba grupas sastāvā
35.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
36.  Par adreses maiņu
37.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
38.  Par Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšanu
39.  Par nekustamā īpašuma sadali

Domes priekšsēdētāja                                                                                  Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2015.