Aicinājums iesniegt priekšlikumus Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādei

05.10.2015.

Preiļu novada dome informē, ka 2015. gada 30. aprīļa domes sēdē /prot.nr.7, 1.§/ tika pieņemts lēmums uzsākt Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādi, kurā ietilpst Paskaidrojuma raksts, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Tika apstiprināts arī Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs, darba grupa un Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevums.

Pašreiz notiek Preiļu novada Teritorijas plānojuma /Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu/ pirmās redakcijas izstrāde. Preiļu  novada Teritorijas plānojuma izstrādes galvenie uzdevumi ir noteikt prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālos zonējumus, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus visai novada administratīvajai teritorijai, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku un līdzsvarotu privātpersonu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām.

Aicinām ikvienu ar Preiļu novadu saistītu juridisku vai fizisku personu – iedzīvotājus, nekustamā īpašuma īpašniekus, novadā strādājošos uzņēmumus, novadā strādājošo uzņēmumu pārstāvjus, kaimiņu pašvaldības, institūciju pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas u.c. iesniegt savus priekšlikumus Preiļu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un Grafiskās daļas izstrādei rakstiski, iesniedzot tos Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs līdz 2015. gada 27. novembrim. Iesniedzot priekšlikumus, nepieciešams norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma, organizācijas nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu, kadastra numuru.

Vēršam uzmanību, ka Preiļu novada TP ir ilgtermiņa plānošanas dokuments. Preiļu novada Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt 15 gadu laika periodam.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.