Preiļu novada pašvaldībā apstiprināta pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība

24.09.2015.

Kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus “Par Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību”.

Noteikumi nosaka, kā notiek kapitālsabiedrību pārvaldība, valdes nominēšanas kārtība, kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana. Noteikumos apstiprināta kapitālsabiedrības darbības pārraudzības, rezultātu izvērtēšanas, pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanas un gada pārskata apstiprināšanas kārtība. Noteikumi nosaka arī to, kā notiek informācijas atklātības nodrošināšana un pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informācijas apkopošana. Informācijas atklātības nodrošināšanai pašvaldības kapitālsabiedrības valde vai atbildīgais darbinieks organizē normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas publiskošanu Preiļu novada pašvaldības mājaslapā un tīmeklī par kapitālsabiedrībām, kurā pašvaldības kapitālsabiedrībai pastāv līdzdalība.

Pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālo daļu pārvaldības kārtība apstiprināta, ņemot vērā notikušās izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, jo no šā gada 1. janvāra stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Ar “Noteikumiem par Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību” varēs iepazīties Preiļu novada dome mājas lapā www.preili.lv.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2015.