24. septembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

24.09.2015.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2015. gada 24. septembrī  plkst. 15.00

Darba  kārtība

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

1. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
2. Par neapdzīvojamo telpu Liepājas ielā 46a, Preiļos nomas tiesību izsoles rezultātiem
3. Par noteikumu Nr. 2015/03 „Tirgus izpētes kārtība Preiļu novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu
4. Par Noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību” apstiprināšanu
5. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.2009/05 “Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā”
6. Par Preiļu novada domes 2010.gada 26.marta lēmuma, protokols Nr.5, punkts 1.16.Atcelšanu
7. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
8. Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā
9. Par žoga nomaiņu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”
10. Par  finansējumu  audžuģimeņu apmācībām

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdes jautājumi

11.  Par atlaides piešķiršanu maksai par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē
12.  Par Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 2015.gadā
13.  Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali starp novada izglītības iestādēm
14.  Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm 2015.gada septembrī-decembrī
15.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
16.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
17.  Par  dzīvojamās platības maiņu
18.  Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
19.  Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
20.  Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
21.  Par izmaiņām Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēdes jautājumi

22.  Par nekustamā īpašuma sadali

Novada domes priekšsēdētāja                                                            Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2015.