Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu projektam „Upīša ielas pārbūve (2. kārta) Preiļos”

16.09.2015.

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu projektam Upīša ielas pārbūve (2. kārta) Preiļos”  projekta “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielai (1.kārta) un Andreja Upīša ielas pārbūve (2. kārta) Preiļos” ietvaros

Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties no 2015. gada 16. septembra līdz 2015. gada 16. oktobrim Preiļu novada domē (kabinetā Nr. 48.). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19, 2015. gada 12. oktobrī plkst. 17:30.

Atsauksmes iespējams iesniegt Preiļu novada domē Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 5. kabinetā (1.stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos, līdz 2015. gada 16. oktobrim.

Būvniecības ierosinātājs:

Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr.  90000065720, LV – 5301

Kontaktpersona: Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālrunis: 65307327

Būvprojekta izstrādātājs:
SIA „Mārupīte – RR”, Elijas iela 2/4, Rīga, reģ. Nr. 40103094875, LV – 1050
Kontaktpersona: Būvprojekta vadītājs Didzis Dāle, tālrunis: 26191009

Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, būvniecības ieceres  Pasūtītājs (Preiļu novada dome) sagatavoja jaunu darba uzdevumu projektētājam, kur tiek mainīts darba uzdevums projekta II kārtai – Andreja Upīša ielas rekonstrukcijas vietā tiek paredzēta ceļa izbūve  ar pieslēgumu valsts vietējās nozīmes autoceļam V 752  Preiļi – Raunieši- Rožupe, neskarot Andreja Upīša ielu.

Jaunizveidotās ielas nosaukums tiks precizēts ar Preiļu  novada domes lēmumu pēc būvniecības ieceres realizēšanas.  

Planšete (PDF)  

Aptaujas lapa viedokļa paušanai par sabiedriskajai apspriešanai nodoto būvniecības ieceri (DOC) 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.