Sniegs atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes ceļu uzlabošanai

08.09.2015.

Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” paredz sniegt atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai.  Pamatojoties uz 2015. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti objektu atlases kritēriji pasākuma īstenošanai. Deputāti nobalsoja par trim svarīgākajiem kritērijiem:

* grants ceļu pārbūve, kas ražotājiem nepieciešami lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, ņemot vērā uzņēmēju skaitu, kuriem ceļš ir aktuāls,
* prioritāte atbalsta saņemšanai ir ceļiem atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, sabiedriskajās apspriešanās izvirzītajiem priekšlikumiem,
* prioritāte ir arī integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Deputāti apstiprināja arī projektā ietveramos pārbūvējamos ceļus un nolēma sākt iepirkuma procedūru ceļu pārbūves tehnisko projektu izstrādei.

Domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka šā gada vasaras mēnešos visos novada pagastos notika sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, uz kurām tika aicināti vietējie zemnieku saimniecību īpašnieki, uzņēmēji, lai uzklausītu viedokļus, kuriem ceļiem pagastos nepieciešama pārbūve. Vadoties no iedzīvotāju ieteikumiem un pārrunājot jautājumu ar pagastu pārvalžu vadītājiem, pašvaldībā ir sastādīts prioritāro ceļu saraksts. Vai visi dome sēdē apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti, to parādīs tehniskie projekti, kuru izstrādei tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums pašvaldībā. Sanita Meļko paskaidroja, ka Ministru kabineta noteikumos ir norādīts vienam pretendentam pieejamais atbalsts, Preiļu novadam tas sastāda 1,11 miljonus eiro. Visiem novada pagastiem līdzekļi tikšot sadalīti vienādi.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem paredzēts atbalstīt pašvaldības lauku ceļu pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Ieviešot projektu, pašvaldības izvērtē objektu, kuram nepieciešams atbalsts atkarībā no objekta nozīmības uzņēmējdarbības veicināšanā. Prioritāri atbalstāms ir objekts, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Domes lēmums par dalību projektā un kritēriju apstiprināšana, pēc kādiem tiek izvēlēti pārbūvējamie ceļi, bija nepieciešami, lai pašvaldība varētu startēt projektā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Preiļu novada pārbūvējamo ceļu saraksts

Projektā pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietverto objektu saraksts

Preiļu pagasta prioritāri rekonstruējamie ceļi:

1. Daugavieši – Madaras – 1.5 km;
2. Anspoki – Štolderi – 3.46 km.

Saunas pagasta prioritāri rekonstruējamie ceļi:

1. Lielie Purmaļi – Lielie Anspoki – 1km;
2. Betišķi – Jašore -3,78 km.

Pelēču pagasta prioritāri rekonstruējamie ceļi:

1. Arendole – Pelēči – 7.91 km;
2. Kurmi – Omolka – 2.45 km;
3. Aizkalne – Anenhofa – Maskaviciški – Zapori – 4.47 km.

Aizkalnes pagasta prioritāri rekonstruējamie ceļi:

1. Aizkalne – Maskaviciški – Zapori – 1.58 km;
2. Rinči – Gorlišķi – Raudavka – 3.27 km;
3. Gaigalova-Gaigalova – asfaltbetona segums – 0.420 km.

*ceļu garumi tiks precizēti izstrādājot ceļu pārbūves tehniskos projektus!

Pēdējās izmaiņas: 08.09.2015.