Preiļu novada dome 2015.gada 15.septembrī plkst. 13.00 rīko nedzīvojamo telpu 203,4 kv.m platībā Liepājas ielā 46A, Preiļos nomas tiesību izsoli

15.09.2015.

Preiļu novada dome 2015.gada 15.septembrī plkst. 13.00 rīko nedzīvojamo telpu 203,4 kv.m platībā Liepājas ielā 46A, Preiļos nomas tiesību izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 04.09.2015. līdz 14.09.2015. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – Eur 1,00 plus PVN nomas maksa par 1 kv.m mēnesī, nodrošinājums – EUR 20,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 0,10 par 1 kv.m mēnesī).

Nomas tiesību izsoles noteikumi (pdf)

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.