27. augusta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

27.08.2015.

2015. gada 27. augustā  plkst. 15.00
Preiļu novada domes sēžu zālē,
Raiņa bulvāris 19, Preiļos

Darba  kārtība

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
  2. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu
  3. Par bankas kredīta ēkas renovācijai maksājumu daļas segšanu par pašvaldības dzīvokli Rēzeknes ielā 36 – 28, Preiļos
  4. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1”  rēķinu apmaksu
  5. Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu iegādi
  6. Par līdzfinansējumu Latvijas nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības izveidotajai programmai “Grāmatu starts”
  7. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora Alberta Vucāna iesnieguma izskatīšana
  8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
  9. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2015 /10 „Grozījumi Nr.3  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada  2015. gada pamatbudžetu”

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdes jautājumi

10.  Par atļauju atvērt klašu komplektus
11.  Par izglītības programmas licencēšanu
12.  Par grozījumiem pašvaldības dzīvokļa īres līgumā
13.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
14.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
15.  Par  dzīvojamās platības maiņu
16.  Par Preiļu pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājas iesnieguma izskatīšana

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēdes jautājumi

17.  Par ceļu pārbūves tehnisko projektu izstrādi pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
18.  Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un nomas maksas atlaides piešķiršanu
19.  Par nedzīvojamo telpu Liepājas ielā 46a, Preiļos nomas tiesību izsoli
20.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
21.  Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu pašvaldības darbiniekam
22.  Par adreses maiņu
23.  Par nekustamā īpašuma sadali
24.  Par Preiļu novada domes 2014.gada 27.novembra lēmuma, protokols Nr.15.,punkts 3.3.5. precizēšanu
25.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
26.  Par juridiskās adreses piešķiršanu

Novada domes priekšsēdētāja                                                            Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2015.