Nikodema Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem nolikums

18.08.2015.

                                      Apstiprināts
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības valdes sēdē
2015. gada 30. aprīlī.

 

Nikodema Rancāna balvas
Latgales izcilākajiem pedagogiem
nolikums

Preambula

2015. gada 13. septembrī aprit 145 gadi, kopš Rēzeknes novada Zaļmuižas (tagad – Nautrēnu ) pagastā dzimis izcilais Romas katoļu garīdznieks un pedagogs, Latgales pirmās atmodas darbinieks Nikodems Rancāns (1870–1933). Lai godinātu viņa iespaidīgo devumu Latgales kultūrā un izglītībā, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība ierosina iedibināt Nikodema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem. Šī balva tiktu piešķirta reizi gadā, 13. septembrī, vispārējās un pamatizglītības izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu mācībspēkiem par ievērojamu ieguldījumu mācību darbā, latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē.

Balvas mērķis ir ne tikai Nikodema Rancāna piemiņas saglabāšana, bet arī skolotāju profesijas popularizēšana un tās prestiža paaugstināšana sabiedrībā, atzīmējot izcilu un pašaizliedzīgu pedagogu darbu.

Nikodema Rancāna balvas pretendentus vairākās nominācijās, pieminot viņa daudzveidīgo pedagoģisko darbību, izvērtēs žūrija, kuras sastāvā tiks aicināti Izglītības un zinātnes ministrijas, Latgales novadu pašvaldību pārstāvji, izglītības un kultūras darbinieki. Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija katru gadu tiktu rīkota kādā no Latgales pašvaldībām, šī diena kļūtu par Latgales Skolotāju dienu.

 1. Konkursa mērķis

Konkursa „Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem” (turpmāk tekstā – Konkurss) mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

2. Konkursa organizatori

Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība (turpmāk – RLKB), sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām un Rēzeknes Augstskolu (turpmāk – RA).

3. Konkursa nominācijas

3.1. Pieminot monsinjora N. Rancāna daudzveidīgo pedagoģisko un sabiedrisko darbību, konkursa laureātiem Nikodema Rancāna balvu piešķir šādās nominācijās:

3.1.1. par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē;

3.1.2. par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u. c.);

3.1.3. par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai;

3.1.4. par veiksmīgāko pedagoga debiju (iniciatīva, spēja aizraut, ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovācijas u. c.) (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus).

3.2. Latgales reģiona skolas (t. sk. profesionālās), augstākās izglītības iestādes (turpmāk – pretendenta pieteicējs) tiks aicinātas nosaukt kandidātus katrai no nominācijām.

3.3. Pretendenta pieteicējs var izvirzīt vienu pretendentu vienā nominācijā.

3.4. Ja kādā no nominācijām ir pieteikti mazāk par 3 pretendentiem, tā netiek virzīta izvērtēšanai.

3.5. Žūrija, savstarpēji vienojoties un balsojot par savu lēmumu, var nepiešķirt balvu kādā no nominācijām vai arī piešķirt papildus balvas esošā balvu fonda ietvaros.

3.6. Izvērtējot pretendentus, konkursa organizatori var piešķirt vienu nomināciju, kas nav minēta nolikuma 3.1. punktā.

4. Konkursa organizēšana

4.1. RLKB izsludina konkursu Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, RA mājas lapā, portālā www.lakuga.lv, www.latgale.lv, Latgales novadu pašvaldību mājas lapās un informē Latgales reģiona skolas (t. sk. profesionālās), augstākās mācību iestādes par pedagogu pieteikšanu apbalvošanai līdz katra gada 5. septembrim.

4.2. Piesakot pretendentu konkursam, skola/ augstākās izglītības iestāde iesniedz pieteikumu (1. pielikums), kuru parakstījis iestādes vadītājs, atsevišķi pretendentus var pieteikt arī skolēnu/ studējošo pašpārvalde. Tādā gadījumā pieteikumu paraksta skolas prezidents vai studējošo pašpārvaldes vadītājs.

5. Vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana

5.1. Iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu izskata un lēmumu pieņem RLKB, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latgales novadu pašvaldību, RA izveidota un RKLB valdē apstiprināta žūrija ne vēlāk kā līdz katra gada 10. septembrim.

5.2. Komisija, pēc kandidātu izvērtēšanas, apbalvošanai katrā nominācijā izvirza ne vairāk kā vienu nominantu. Lēmums tiek pieņemts, par katru nomināciju balsojot. Balsīm daloties, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

5.3. Katrā nominācijā var tikt piešķirtas veicināšanas balvas.

5.4. Ja kāds no žūrijas dalībniekiem ir tieši vai netieši saistīts ar kādu no nominācijai izvirzītajiem pretendentiem (var veidoties interešu konflikts), viņš nepiedalās attiecīgās nominācijas izvērtēšanā.

5.5. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti tradicionālajā Nikodema Rancāna balvas piešķiršanas pasākumā, ik gadu 13. septembrī, katru gadu rīkojot pasākumu kādā no Latgales pašvaldībām.

5.4. Konkursa uzvarētājiem pasniedz pēc īpaša meta darinātu balvu. Atkarībā no balvu fonda lieluma var tikt piešķirtas arī citas balvas.

5.5. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums nākamā mācību/ studiju gada garumā dalīties pieredzē ar kolēģiem Latgales reģinā, rīkojot vismaz 1 publicitātes pasākumu.

PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA (DOC)

Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Plavinska

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.