27. novembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

27.11.2014.

PREIĻU NOVADA DOME
PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE 
Preiļos, 2014. gada 27. novembrī plkst. 1400

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1.1. Par Preiļu  Galvenās bibliotēkas izmantošanas noteikumu precizēšanu.
1.2. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumu  apstiprināšanu.
1.3. Par nekustamā īpašuma  parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
1.4. Par pašvaldības  dzīvokļa īres  maksas samazinājumu.
1.5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma  reģistrāciju Zemesgrāmatā.
1.6. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai.
1.7. Par īres un komunālo maksājumu parādu  segšanu sakarā ar ēkas Rēzeknes ielā 36, Preiļos  renovāciju.
1.8. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
1.9. Par iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojuma  sniegšana Preiļu novada pašvaldības iestādēs”.
1.10. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
1.11. Par finansējuma piešķiršanu.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

2.1. Par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
2.2. Par Ziemassvētku dāvanām.
2.3. Par pretendentu izvirzīšanu  gada balvai „Boņuks – 2014.”
2.4. Par sociālās dzīvojamās platības īres līgumu pagarināšanu.
2.5. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.6. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.8. Par medicīnas izdevumu segšanu.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

3.1. Par sadarbības līguma pagarināšanu ar Riebiņu  novada pašvaldību tūrisma jomā.
3.2. Par pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecību.
3.3. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
3.5. Par zemes ierīcības sadales projekta apstiprināšanu.
3.6. Par adreses noteikšanu.
3.7. Par adreses apstiprināšanu.
3.8. Par 2012.gada 24.augusta Preiļu novada domes sēdes lēmuma (prot. Nr.12.) punkta 9.2. atcelšanu.

Novada  domes  priekšsēdētājs             Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 27.11.2014.