Vēstuļu konkurss “ATDZIMT NO PELNIEM 2014”

24.09.2014.

Konkurss “ATDZIMT NO PELNIEM” nolikums

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1.    Konkursa rīkotāji: Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete sadarbībā ar Biedrību “LĪDERE” un Akciju Sabiedrību „Dzintars”. Konkursa informatīvais partneris – „Ieva”.

1.2. Konkursu finansē –Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete.

1.3. Konkursa mērķis – ieraudzīt, saskatīt un godā celt Latvijas izcilākās uzņēmējas, kuras darbojas mazo un vidējo uzņēmumu jomā.

1.4. Konkursa norises laiks – no 2014. gada 24.septembra līdz 2014. gada 7.novembrim. Konkurss tiek izsludināts 2014. gada 24.septembrī.

1.5. Konkursa kontaktpersonas:

1.5.1. Pirmā kārta – Biedrības „LĪDERE” projekta koordinatore Zanda Raciborska, tālr. 29195835, e-pasts: zanda@lid.lv;

1.5.2. Otrā kārta – EP deputātes Sandras Kalnietes asistents Jānis Karalis, tālr. 2971577; e-pasts: janis.karalis@gmail.com.

1.6. Konkursa aktivitātes, pasākumi un pasākumu konkrēti norises laiki un vietas tiks publicēti Biedrības „LĪDERE” mājas lapā www.lidere.lv 

1.7. Konkursa nolikums pieejams elektroniski Biedrības „LĪDERE” mājas lapā www.lidere.lv.

 

2. KONKURSA PRIEKŠMETS 

2.1         Balvu piešķir sievietei – uzņēmējai (pilsētā vai lauku apvidū), kura, pārvarot morālu, cilvēcisku, materiālu vai finansiālu zaudējumu, spējusi atrast izeju no grūtībām un uzsākusi kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, piemēram, apguvusi jaunas iemaņas, nodibinājusi savu uzņēmumu un, sasniedzot nozīmīgus rezultātus jaunajā nodarbē, ir “atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt citiem cilvēkiem.

 

3. KONKURSA DALĪBNIECES 

3.1. Konkursam pieteikumus pretendentes var iesniegt patstāvīgi vai arī trešās puses – sabiedriskas organizācijas, par pretendentes darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju vai profesionālu asociāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas. 

3.2. Konkursā nevar pieteikt konkursa “ATDZIMT NO PELNIEM” žūrijas pārstāvjus un to pirmās pakāpes radiniekus.

3.3. Dalība konkursā ir bezmaksas.

 

4. KONKURSA MATERIĀLU IESNIEGŠANA 

4.1.. Konkursa pretendentu pieteikšanai jāiesniedz aizpildīta anketa (1. pielikums) ar datiem par pretendenti.

4.2. Papildus var iesniegt citus materiālus, kas palīdz atspoguļot pretendentes darbību – fotogrāfijas, raksti preses izdevumos un tml. informācija.

4.3. Pretendentes pieteikums iesniedzams latviešu valodā. Papildmateriāli iesniedzami tajās valodās, kādās tie izstrādāti.

4.4. Izdrukātā veidā materiāli iesniedzami vai nosūtāmi:

 • pa pastu (pasta zīmogs) līdz 07.11.2014., Biedrība “LĪDERE”, Graudu iela 68, Rīga, LV-1058;
 • elektroniskā veidā – pa e-pastu lidere@lid.lv līdz 07.11.2014, pulksten 17:00.

 

5. KONKURSA ŽŪRIJA 

5.1. Konkursa pretendentu pieteikumus izvērtē žūrija, kuras sastāvā ir 10 dažādu nozaru pārstāvji – uzņēmēji, profesionāļi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

5.2. Konkursa “ATDZIMT NO PELNIEM” žūrijas pārstāvji:

5.2.1. Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte

5.2.2. Aiva Vīksna, Biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja

5.2.3. Svetlana Savčuka, Akciju Sabiedrības „Dzintars” Tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

5.2.4. Inita Sila, žurnāla „Ieva” galvenā redaktore

5.2.5. Rasma Freimane, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja

5.2.6. Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja

5.2.7. Inese Haite, Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” valdes priekšsēdētāja

5.2.8. Ingrīda Blūma, SIA “i-bloom” valdes locekle

5.2.9. Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis

5.2.10. Santa Purgaile, „Citadele Banka” valdes locekle.

 

6. VĒRTĒŠANA 

6.1. Vērtējami ir tikai tie pretendentu pieteikumi, kuri iesūtīti noteiktajā laikā un ir atbilstoši noformēti.

6.1.1. Pretendentu pieteikumu vērtēšana notiks 2 kārtās:

6.1.2. Pirmajā kārta – tiks vērtēti visi pieteikumi un izvirzīti 2. kārtai tie pieteikumi, kuri atbilst tehniskajām prasībām. Pēc tālāk minētajām prasībām tehnisko atlasi veiks biedrība “LĪDERE”:

 1. kārtas vērtēšanas – atbilstības – kritēriji:
 • pieteikums iesniegts norādītajā termiņā
 • norādīta pretendentes kontaktinformācija
 • norādīta pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija
 • aizpildīta pretendentes pieteikuma anketa
 • pretendente ir uzņēmēja.

6.1.3. Otrajā kārta – tiks vērtēti visi pieteikumi, kuri atbilst konkursa nolikuma prasībām, pēc tālāk minētajiem kritērijiem un punktu skalas. Vērtējumu veiks katrs konkursa žūrijas pārstāvis.

2. kārtas vērtēšanas kritēriji:

 • sasniegums – uzņēmuma vai saimniecības izveide, nodibināšana un attīstīšana vai jauna biznesa virziena radīšana un attīstīšana (no 1 līdz 10 punktiem)
 • netradicionāla pieeja un risinājumi (no 1 līdz 10 punktiem)
 • sasnieguma sabiedriskā nozīme (no 1 līdz 10 punktiem)
 • dalīšanās savā pieredzē ar citiem un citu iedvesmošana (no 1 līdz 10 punktiem)

Maksimālais punktu skaits – 40.

6.2. Veicot pieteikumu izvērtēšanu, žūrijas pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējam pieteikuma izvērtēšanai nepieciešamo papildus informāciju.

6.3. Žūrijas pārstāvji var pieteikt vizīti izvirzītajām pretendentēm un apciemot viņu uzņēmumu vai saimniecību pirms galējā lēmuma pieņemšanas par konkursa uzvarētājām.

6.4. Žūrijas pārstāvis nevērtē to pretendentu pieteikumus, kuri ir viņa/viņas pārstāvētās organizācijas biedri vai kuru ietvaros var rasties interešu konflikts. Šādā gadījumā, aprēķinot vērtējuma kopsummu, iztrūkstošais vērtējums tiek aizstāts ar pārējo žūrijas pārstāvju veiktā vērtējuma vidējo punktu skaitu.

6.5. Konkursa uzvarētāja tiek noteikta, apkopojot visu konkursa žūrijas pārstāvju vērtējumu. Balstoties uz iegūtajiem vērtējumiem, tiek noteikta konkursa uzvarētāja.

6.6. Pēc konkursa uzvarētājas noteikšanas žūrijas pārstāvji var lemt par papildus atzinību un / vai balvu piešķiršanu pretendentēm.

 

7. IESNIEGTO MATERIĀLU TĀLĀKA IZMANTOŠANA 

7.1. Konkursam izvirzīto pretendentu aprakstus konkursa rīkotāji un partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem, (tiesības nodot materiālus plašsaziņas līdzekļiem), ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto vai arī vienoties ar Pretendentēm, ka to dati tiks izpausti, minot izpaušanas mērķi un personu loku.

 

8. KONKURSA BALVAS 

8.1. Konkursa uzvarētāja saņem 1400.00 eiro naudas balvu un piemiņas zīmi.

8.2. 15 labākās konkursa nominantes saņem Sandras Kalnietes uzaicinājumu paviesoties Eiropas Parlamentā Briselē. Ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus segs Konkursa rīkotājs.

 

9. APBALVOŠANA 

9.1. Balvas pasniegšana notiks svinīgā sarīkojumā 2014. gada nogalē. Par šī pasākuma norisi konkursa rīkotāji informēs atsevišķi.

 

 

 

 1. pielikums:

ANKETA

 

 1. Informācija par pretendenti

Vārds, Uzvārds: _______________________________________________________

Tālrunis: _____________________________________________________________

Adrese: ______________________________________________________________

e-pasts: ______________________________________________________________

 

 1. Kāpēc izvirzāt savu kandidatūru / pretendenti konkursam „Atdzimt no pelniem”?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 1. Pretendentes veikuma plašāks apraksts

 

3.1. pretendentes sasniegums – uzņēmuma vai saimniecības izveide un attīstīšana vai jauna biznesa virziena radīšana un attīstīšana

 

 

 

 

3.2. kādu netradicionālu pieeju un risinājumus izmantojusi pretendente savā darbībā

 

 

 

 

3.3. pretendentes ieguldījums sabiedrības labā

 

 

 

 

3.4. pretendentes dalīšanās savā pieredzē ar citiem un citu iedvesmošana

 

 

 

 

 

4. Pretendenti iesaka (lūdzam aizpildīt, ja atšķiras no informācijas 1.punktā)

Vārds, Uzvārds: _______________________________________________________

Tālrunis: _____________________________________________________________

Adrese: ______________________________________________________________

e-pasts: ______________________________________________________________

 

Sūtot anketu, varat pievienot arī fotogrāfijas un citus materiālus

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.